Prinsjesdag 2023: het belangrijkste subsidienieuws voor bedrijven

Het kabinet heeft de plannen voor 2024 gepresenteerd. De focus ligt voor bedrijven voornamelijk op verduurzaming, duurzame mobiliteit en innovatie. Wij hebben het belangrijke subsidienieuws van Prinsjesdag 2023 uit de Miljoenennota en Rijksbegroting voor bedrijven bij elkaar gezocht:

Navigeer direct naar:

De vierde ronde van het Nationaal Groeifonds

Vanaf de tweede helft van 2024 vindt de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds plaats. Er zal onder andere budget gaan naar het verduurzamen van binnenvaartschepen. De aanvraagprocedure van de vierde ronde wordt verbeterd op basis van de ervaringen met de uitvoering van het Nationaal Groeifonds tot nu toe. De toekenningen zullen pas in 2025 plaatsvinden.

WBSO: Intensieve afdrachtvermindering S&O

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) maakt het voor bedrijven en zzp’ers mogelijk om een vermindering te krijgen op de door hen verschuldigde loonheffing. De vermindering is gekoppeld aan innovatie-ontwikkelprojecten. De WBSO heeft een structureel ‘vast’ budget. Er is een tekort in het budget van de WBSO vanaf 2024. Door intensivering blijft het budget op peil zodat de parameters van de WBSO (tarief eerste schijf, tarief tweede schijf en/of schijfgrens) in 2024 niet naar beneden hoeven te worden bijgesteld.

MIT budget in 2024

Er wordt mogelijk minder budget beschikbaar gesteld voor de MIT (mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren) regelingen in 2024 dan in 2023, in ieder geval op provinciaal niveau. Voor landelijk (uitgevoerd door RVO) neemt het budget naar verwachting juist toe.

Verwachte openstelling en budget van NIKI subsidie

In 2024 wordt naar verwachting voor het eerst de nieuwe Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI) openstelling gepubliceerd. Het budget van de eerste openstellingsronde van NIKI is in totaal € 242 miljoen. De NIKI is gericht op de opschaling van innovatieve klimaattechnologieën in de industrie die niet onder de SDE++ vallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan elektrificatie, duurzame grondstoffenproductie en circulaire projecten. Het gaat om grootschalige projecten met een minimale steunbehoefte van € 50 miljoen.

Verduurzamingsmaatregelen in de industrie

Om CO2 -reducerende maatregelen in de industrie te stimuleren wordt er jaarlijks € 85 miljoen beschikbaar gesteld op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken. Dit budget wordt in 2024 in hoofdlijnen als volgt besteed:

  • € 15 miljoen wordt besteed aan de DEI+ voor energie-innovatie projecten op het gebied van waterstof.
  • € 15 miljoen wordt besteed aan haalbaarheidsstudies, Front End Engineering Design (FEED)-studies en CC(U)S-pilots om hiermee de toepassing van CC(U)S-technologieën in de gehele CC(U)S-keten (afvang, transport, hergebruik en opslag van CO2 ) of in delen van de keten, te testen en/of te demonstreren in een praktijk omgeving of industriële omgeving.
  • € 55 miljoen is bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten voor versnelling van kosteneffectieve CO2 -reductie in de industrie, voornamelijk via de DEI+ regeling. Een deel van de middelen is bestemd voor haalbaarheidsstudies onder de subsidieregeling Topsector energiestudies industrie (TSE). Vanuit het Klimaatfonds worden er vanaf 2024 ook extra middelen beschikbaar gesteld voor de TSE haalbaarheidsstudies industrie.

VEKI subsidie wordt voortgezet

De Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie regeling (VEKI) is gericht op bewezen CO2-reducerende technologieën voor procesefficiëntie en energiebesparing met een terugverdientijd van meer dan vijf jaar. Er wordt onder andere veel gebruik gemaakt van de VEKI regeling door het mkb. VEKI wordt dan ook voortgezet in 2024 met budget vanuit het Klimaatfonds.

Budget AanZET verhoogd

Het budget voor de AanZET subsidie wordt toch verhoogd naar € 51 miljoen in 2024. Dat is een verhoging van € 21 miljoen ten opzichte van het budget in 2023, dat binnen een dag na openstelling ruim werd overvraagd.

EIA budget en wijzigingen

Vanaf januari 2024 wordt het aftrekpercentage van de Energie-Investeringsaftrek (EIA) structureel verlaagd van 45,5% naar 40%. Voor 2024 is er in totaal € 259 miljoen budget vastgesteld, vanaf 2025 wordt dit budget weer verhoogd. Daarnaast wordt het budget van de EIA per 2024 aanvullend verhoogd ten behoeve van energiebesparende bedrijfsmiddelen voor de glastuinbouwsector.

MIA/Vamil budget en wijzigingen

Voor de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) is er in 2024 € 194 miljoen budget vastgesteld en voor de Vamil is er in 2024 € 25 miljoen beschikbaar. Vanaf 2027 wordt het budget van de MIA verhoogd. In de MIA geldt een toenemend aantal aanvragen door de klimaat- en energietransitie en de inflatie.

Budgetverhoging Laadinfrastructuur wegvervoer

Het budget van de Laadinfrastructuur wegvervoer wordt in 2024 verhoogd naar € 29 miljoen. Er zijn drie belangrijke pijlers binnen deze regeling:

  • (Opschaling) slim laden;
  • Laden voor logistiek (inclusief voortzetting vliegende brigade);
  • Laden voor bussen, doelgroepen en taxi’s.

Miljoenen toegekend aan de DEI+ regeling

Vanuit het Klimaatfonds is in totaal € 100 miljoen toegekend voor het demonstreren van vergassingsprojecten op schaal voor de productie van groen gas, biobrandstoffen en biogrondstoffenvergassing.

Extra focus op walstroom

Het kabinet heeft € 64 miljoen beschikbaar gesteld om walstroom voor de zeevaart uit te rollen en daarmee gericht bij te dragen aan de verlaging van stikstofdepositie. De eerste subsidieregeling Walstroom Zeehavens van € 32 miljoen (incl. uitvoeringskosten) liep in 2022 en 2023. De verwachting is dat de regeling in 2024 wordt verlengd. Begin 2024 zal ook een subsidieregeling walstroom ten behoeve van de klimaatopgave (€ 180 miljoen) worden geopend. Hiervan is in juli 2023 € 40 miljoen verkregen vanuit het Klimaatfonds. De regeling richt zich vooral op projecten die een bijdrage leveren aan Europese walstroomverplichtingen.

Opschaling van hernieuwbare waterstof in 2024

Het kabinet werkt aan de opschaling van hernieuwbare waterstof. Daarbij zet het kabinet in op het realiseren van elektrolysecapaciteit in Nederland (500 MW in 2025 en ten minste 4 GW in 2030) en het opzetten van importketens. Er is middels het Meerjarenprogramma 2024 € 2,1 miljard uit het Klimaatfonds toegekend. Dit is onder andere bestemd voor de opschalingstender van € 250 miljoen voor projecten tot 50 megawatt (MW) en ondersteuning van gebruik van hernieuwbare waterstof in raffinaderijen. Het kabinet stelt ook de volgende middelen beschikbaar:

  • € 1 miljard voor onshore elektrolyse 500-1000 MW;
  • € 125 miljoen voor grootschalige waterstof;
  • € 50 miljoen voor ontwikkeling waterstofnetwerk op zee.

Extra budget voor de SLIM subsidie

Door het stopzetten van de scholingssubsidie STAP in 2024, komt er een bedrag vrij van € 147 miljoen. Van dit bedrag gaat er € 73,5 miljoen naar het budget van de scholingssubsidie SLIM. De SLIM (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen) subsidie is bedoeld voor investeren in de leercurve en ontwikkeling van medewerkers.

GroenvermogenNL: tender voor opschaling en stimulering van de maakindustrie

In 2022 zijn alle onderdelen van GroenvermogenNL van start gegaan, waaronder een regeling voor kleinschalige demonstratieprojecten, het R&D-programma via sandpit-procedures en het HCA-programma. In de loop van 2023 volgt een openstelling van de tender voor opschaling en stimulering van de maakindustrie. Ook worden middelen beschikbaar gesteld voor FEED en pre-engineering studies. In 2024 worden de volgende werkpakketten van het R&D-programma gestart. Ook worden de eerste projecten gericht op de maakindustrie toegekend.

Aangescherpt budget voor de TEK subsidieregeling

Op basis van de subsidieregeling TEK in de afgelopen maanden wordt de raming van de TEK neerwaarts bijgesteld. De verwachting is dat in totaal € 230 miljoen benodigd zal zijn voor de TEK, waarvoor het voorschot € 330 miljoen bedraagt in 2023.

Nieuwe openstelling MOOI regeling

De Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) regeling wordt elke twee jaar opengesteld. In 2024 wordt er ook weer een nieuwe openstelling verwacht. De MOOI regeling is grotendeels in de plaats gekomen van de aparte TSE subsidiemodules, om meer focus te leggen op de ontwikkeling van integrale innovatieve concepten gericht op CO2-reductie.

Bespreek de gevolgen voor uw bedrijf met een specialist

Benieuwd wat het subsidienieuws uit de Miljoenennota en Rijksbegroting voor gevolgen heeft voor uw bedrijf? Onze subsidiespecialisten staan u graag te woord. Stuur een mail naar info@hezelburcht.com of bel 088 495 20 00 voor meer informatie.

Disclaimer: dit artikel kan nog aan verandering onderhevig zijn.

Contact

Meer informatie over een Prinsjesdag-nieuwsitem? Of heeft u interesse in een vrijblijvende kennismaking? Bel ons direct op 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00