Het belangrijkste subsidie- en fundingnieuws van Prinsjesdag 2021

Vandaag – Prinsjesdag 2021 – heeft het demissionaire kabinet de plannen voor volgend jaar gepresenteerd. Veelal zijn de plannen terughoudend, maar problemen zoals klimaatverandering, woningtekort en veiligheid kunnen niet wachten en zijn al terug te vinden in de begroting.

Wij hebben het belangrijkste subsidienieuws op een rij gezet. Bent u benieuwd naar de gevolgen voor uw organisatie? Neem contact op! Navigeer direct naar:

Algemeen subsidienieuws

RVO maakt doorlopend indienen WBSO na meer dan 25 jaar eindelijk mogelijk

Een grote wens van ondernemers is eindelijk opgenomen: het indienen van WBSO-aanvragen wordt in 2022 flexibeler. S&O-verklaringen kunnen elkaar overlappen. Hierdoor kunnen ondernemers beter inspelen op nieuwe S&O-projecten en eerder extra verwachte uren, kosten of uitgaven voor reeds toegekende S&O-projecten opvoeren (nu volgen beschikkingen elkaar op).

Daarnaast wordt S&O-afdrachtvermindering flexibeler en sneller toepasbaar, omdat de aftrekpost volledig mag worden toegepast bij de eerste loonaangifte na afgifte beschikking. Tot op heden moest de S&O-afdrachtvermindering evenredig over de resterende aangiftetijdvakken worden toegepast binnen de periode van de S&O-verklaring.

WBSO percentages weer terug zoals voorheen

In 2022 zijn de percentages weer zoals ze voor de verhoging in 2021 waren. WBSO heeft in 2022 een budget van € 1,336 miljard.

  • tarief eerste schijf 32%;
  • tarief eerste schijf starters 40%;
  • grens eerste schijf € 350.000 R&D-(loon)kosten;
  • tarief tweede schijf 16%.

Nationaal Groeifonds is begroot op € 7,3 miljard

Het Nationaal Groeifonds helpt bedrijven en organisaties met investeren in kennisontwikkeling, R&D en innovatie. Tot en met 2025 is er 20 miljard beschikbaar, onbenut budget van 2021 schuift door naar 2022. Daarom is er € 7,3 miljard opgenomen in de begroting voor volgend jaar.

Tel mee met taal krijgt budget van € 15,2 miljoen

De subsidieregeling Tel mee met taal krijgt in 2022 een budget van € 15,2 miljoen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Met deze regeling worden onder andere gemeenten, aanbieders van cursussen, werkgevers, bibliotheken en maatschappelijke organisaties ondersteund om laaggeletterden te herkennen en door te verwijzen en te scholen.

Kabinet verhoogt budget Praktijkleren

Het kabinet verhoogt het budget van de subsidieregeling Praktijkleren voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 met € 10,6 miljoen per jaar voor conjunctuur- en contactgevoelige bedrijfssectoren die geraakt worden door de coronacrisis. Eerder werd er al € 10,6 miljoen per jaar toegevoegd voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Duurzaamheid

Continuering van bestaande duurzaamheidssubsidies

Zoals verwacht blijven vrijwel alle bestaande subsidieregelingen voor verduurzaming en circulariteit bestaan. Sterker nog: budgetten en percentages van bijvoorbeeld de SDE++ subsidie, DEI+-subsidie, HER+-subsidie en MOOI-subsidie zijn verhoogd. Het klimaat wacht natuurlijk niet op de formatie van een nieuw kabinet, en dat weet het demissionair kabinet gelukkig ook.

SDE++-budget stijgt naar 11 miljard en plafond CCS wordt verhoogd

Het kabinet maakt € 6,8 miljard extra vrij om broeikasgassen tegen te gaan. Daarvan gaat € 3 miljard naar de SDE++ subsidie. Mede door deze extra middelen wordt het openstellingsbudget van SDE++ verhoogd tot maximaal € 11 miljard in 2022. Daarnaast wordt het plafond van de categorie CCS (Carbon Capture and Storage) binnen de SDE++ regeling met maximaal 2,5 Megaton (Mton) verhoogd. Voor andere technologieën blijven substantiële middelen beschikbaar.

Percentages en budget MIA voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen omhoog

De percentages van de MIA-regeling gaan omhoog naar 27%, 36% en 45%. Bedrijven kunnen aankomend jaar een hoger percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, waardoor u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt!

Ophoging budget Circulaire Ketenprojecten

Vanuit een investering van € 1,5 miljard in verduurzaming van de gebouwde omgeving komt € 203 miljoen beschikbaar voor maatregelen die op korte termijn de uitstoot van broeikasgassen reduceren. Een deel daarvan kom terecht bij de subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten.

High Tech en Informatietechnologie (IT)

Deep tech Fonds voor investeringen in innovatieve complexe technologieën

Het Deep tech Fonds maakt investeringen in bedrijven met innovatieve complexe technologie mogelijk. Vaak is het moeilijk om voor dit soort ondernemingen, die zowel kennis- als kapitaalintensief zijn, financiering te vinden. Daarnaast gaat het vaak om technologieën die zich nog niet bewezen hebben en waar relatief grote risico’s aan kleven. Het fonds wordt uitgewerkt als co-investeringsfonds en als separaat fonds ondergebracht bij Invest-NL. Het krijgt een budget van € 250 miljoen, waarvan € 175 miljoen ingebracht wordt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de rest door Invest-NL.

€ 300 miljoen voor deelname Nederland aan IPCEI’s ME2 en CIS

Er wordt een budget van € 300 miljoen beschikbaar gesteld voor deelname van Nederland aan de IPCEI Micro-elektronica 2 (ME2) voor moderne en duurzame micro/nano-elektronica en de IPCEI Cloudinfrastructuur en Services (CIS) voor cloud-infrastructuur en diensten. IPCEI’s bestaan uit een grootschalig, Europees consortium rond een waardeketen. Pas als de definitieve samenstelling van de IPCEI’s bekend is, is de precieze financieringsbehoefte van de Nederlandse deelnemers bekend.

Omscholing naar ICT en techniek

In een Kamerbrief van eind augustus 2021 werd er een budget van € 37,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek voor 2021. In 2022 wordt deze regeling voortgezet met een budget van € 40 miljoen (inclusief uitvoeringskosten). Naar verwachting kunnen met dit bedrag nog eens 10.000 mensen structureel omgeschoold worden naar deze kansrijke sectoren.

Gemeenten & Overheden

De woningcrisis aanpakken: € 1 miljard voor bouw betaalbare woningen

Vanaf 2022 wordt er voor de komende tien jaar € 1 miljard extra uitgetrokken voor de snellere bouw van betaalbare woningen. Per jaar wordt er € 100 miljoen beschikbaar gesteld. Dit als extra impuls voor de woningbouw om de huidige woningnood aan te pakken. De subsidieregeling Woningbouwimpuls, welke in 2019 van start ging, is met hetzelfde doel in het leven geroepen en blijkt zeer populair. De extra gelden die zijn gepubliceerd worden gebruikt in een nieuwe variant van de regeling Woningbouwimpuls.

Budget voor aanpassing ventilatiesystemen in scholen

Het kabinet haalt € 100 miljoen uit 2023 naar voren om met de regeling ‘Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen’ scholen te helpen hun ventilatiesysteem aan te passen. Eerder werd hiervoor al € 100 miljoen beschikbaar gesteld.

Transformatie jeugdzorg wordt voortgezet met € 1,3 miljard

Het jeugdzorgstelsel is sinds 2015 al flink gewijzigd, maar nog niet genoeg, aldus het demissionaire kabinet. Er komt in 2022 € 1,3 miljard extra beschikbaar voor gemeenten met het oog op de verdere transformatie van jeugdzorg.

Automotive & Mobiliteit

Kabinet benadrukt belang van elektrisch transport met € 600 miljoen extra budget

Om de kosten ten behoeve van emissievrij transport de komende jaren te dekken trekt het kabinet € 600 miljoen extra budget uit. Dit budget wordt ook ingezet om het subsidiebudget van de regeling emissievrije bestelauto’s (SEBA) te verhogen. De exacte subsidiebedragen werkt het kabinet de komende periode uit.

In 2022 nog € 4,6 miljoen budget voor duurzame scheepsbouw

Vanuit de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) is er volgend jaar mogelijk een laatste openstelling met een budget van € 4,6 miljoen. De regeling stimuleert innovatieve projecten die de scheepsbouw helpen verduurzamen.

Life Sciences & Health (LSH)

Versterken van onderzoek en wetenschap

Hoogwaardige wetenschap en innovatie is nodig om maatschappelijke vraagstukken op te lossen en toekomstig verdienvermogen te creëren. Daarnaast moet toekomstig talent opgeleid worden en moeten Nederlandse onderzoekers succesvol mee kunnen blijven doen op wereldniveau. Europese onderzoeksconsortia spelen hier een belangrijke rol in. Hoewel er geen concrete investeringen bekend zijn gemaakt blijft het van belang om te investeren in het Nederlandse onderzoeks- en wetenschapssysteem.

Belangen van Nederlandse wetenschap behartigen binnen Horizon Europe

Om onze wetenschap van wereldformaat te houden maakt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zich hard voor de belangen van de Nederlandse wetenschap binnen Horizon Europe. Het nieuwe programma kent in 2022 namelijk een eerste volledige uitvoeringsjaar. Meedoen aan dit programma is van groot belang om met de top van de wetenschap in Europa te blijven samenwerken.

Structureel € 24,9 miljoen voor NWO-TTW

Voor het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen komt jaarlijks € 24,9 miljoen beschikbaar. Hiermee krijgen bedrijven en andere organisaties de mogelijkheid om te investeren in onderzoek dat aansluit bij eigen onderzoekswensen. Deze bijdrage is gericht op het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Chemie & Biobased Economy

€ 1,3 miljard aan subsidies voor infrastructuurprojecten voor waterstof en warmte

Volgend jaar maakt het kabinet € 1,3 miljard vrij om de infrastructuur van waterstof te verbeteren. Van dit bedrag reserveert het kabinet € 223 miljoen euro om te verzekeren dat de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid op tempo blijft. Dit gereserveerde bedrag gaat naar uitvoeringskosten van het beleid voor decentrale overheden in 2022 en onderzoek naar nieuwe gebieden voor wind op zee.

Eerste fase Opschalingsinstrument waterstof

Er is een bedrag van € 252,1 miljoen gereserveerd voor de eerste fase van Opschalingsinstrument waterstof. De totaal beschikbare middelen zijn afkomstig van de DEI+ (€ 222,1 miljoen) en de EZK-begroting (€ 30 miljoen). Dit bedrag gaat naar de opschaling van de productie van duurzame waterstof door middel van elektrolyse. Dit budget wordt naar verwachting in 2022 toegekend met een tenderregeling gericht op elektrolyseprojecten tussen de 0,5 en 50 MW. Doel is dat dit leidt tot een significante kostenprijsreductie waardoor elektrolyse richting 2030 op kostprijs kan concurreren met alternatieven voor CO2-reductie.

€ 70 miljoen budget in 2022 voor CO2-reductie in de industrie

Vanuit de klimaatenveloppe is er in 2022 € 70 miljoen beschikbaar op de EZK-begroting voor verduurzaming van de industrie. De besteding van dit budget is als volgt:

  • € 10 miljoen voor waterstofprojecten vanuit de DEI+ regeling en een nieuwe tenderregeling voor de opschaling van groene waterstof;
  • € 15 miljoen voor projecten om de toepassing van CC(U)S-technologieën te testen en/of te demonstreren;
  • € 45 miljoen voor pilot- en demonstratieprojecten voor versnelling van kosteneffectieve CO2-reductie, voornamelijk vanuit de DEI+ regeling. Een deel hiervan is bestemd voor haalbaarheidsstudies via de bestaande TSE-regeling.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen over een topic uit de Miljoenennota of Rijksbegroting? Of wilt u met een van onze specialisten sparren over deze ontwikkelingen en welke impact deze heeft op uw organisatie, onderzoek of innovatie- of duurzaamheidsproject? Neem contact met ons op via onderstaand formulier of benader uw adviseur.

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen naar aanleiding van een van de ontwikkelingen uit de Miljoenennota of Rijksbegroting? Onze specialisten staan u graag te woord!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00