Verlenging van EFRO-programma’s 2014-2020 met REACT-EU

De EFRO-programma’s 2014-2020 worden in Nederland verlengd. Dit als gevolg van het feit dat er aanvullende financiële middelen beschikbaar worden gesteld vanuit REACT-EU. REACT-EU vormt onderdeel van Next Generation EU (NGEU); het opgerichte EU-herstelfonds dat verband houdt met de coronapandemie. Benieuwd naar wat dit betekent voor de subsidiekansen binnen uw regio? Hieronder worden de EFRO-subsidiemogelijkheden verder toegelicht.

EFRO | De vier regio’s

Met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wil de EU de economische verschillen tussen de Europese regio’s verkleinen. Nederland is opgedeeld in vier EFRO-regio’s:

Regio/programma Managementautoriteit (MA) * Uitvoeringsorganisatie
Noord-Nederland (OP-Noord) Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) SNN
Oost-Nederland (OP-Oost) Provincie Gelderland EU programmasecretariaat van de provincie Gelderland
Zuid-Nederland (OP-Zuid) Provincie Noord-Brabant Stimulus Programmamanagement
West-Nederland (Kansen voor West II) Gemeente Rotterdam Gezamenlijk programmabureau gevestigd bij de provincie Flevoland
+ meerdere steunpunten

* De Managementautoriteit (MA) legt verantwoording af over de uitvoering van het programma aan de EU.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Kansen voor West II

Het EFRO-programma Kansen voor West II maakte eind vorig jaar bekend dat dit programma met twee jaar is verlengd. Op 15 februari 2021 zijn binnen dit programma 15 calls geopend voor projecten op het gebied van de groene en digitale economie.

Actielijnen binnen het programma

De actielijnen binnen dit programma zijn als volgt:

 • Digitaal Regionaal: digitalisering voor het bedrijfsleven/doorontwikkeling van digitaliseringsprojecten (speciale focus: gezondheidszorg en mobiliteit).
 • Groen Regionaal:
  • doorontwikkeling van innovatieve concepten/fieldlabs;
  • projecten op het gebied van energietransitie (inclusief waterstof);
  • verduurzaming van de mobiliteitssector (inclusief circulaire concepten en de toepassing van walstroom, warmtenetten en geothermie) en;
  • doorontwikkeling/verbreding van concepten gericht op het bevorderen van vaardigheden die nodig zijn voor de transities groen en digitaal (zoals nieuwe leer/werkconcepten).
 • Groen en duurzaam stedelijk – alleen voor specifieke delen van de G4-steden: stimulering en versnelling van de transities naar duurzaam, groen en circulair in kwetsbare wijken.

Budget en subsidiebijdrage Kansen voor West II

Het beschikbare budget bedraagt circa € 90 miljoen. Het subsidiepercentage verschilt per openstelling (50%, 60% of 70%). Het minimale subsidiebedrag per project bedraag € 200.000,-; bij meerdere calls is er sprake van een maximaal subsidiebedrag. Projecten dienen uiterlijk 31 december 2023 afgerond te zijn. Subsidie wordt toegekend op basis van het ‘first come, first served’ principe. Als gevolg hiervan is naar verwachting op 15 februari een groot aantal aanvragen ingediend.

Op 21 januari vond er een webinar plaats over het bovenstaande. Deze kan op de website van Kansen voor West II worden teruggekeken.

OP-Oost

De eerste calls binnen OP-Oost worden geopend op 1 april 2021. De volgende activiteiten kunnen in aanmerking komen voor subsidie (onder voorbehoud):

 • Uitvoeren van activiteiten primair gericht op experimentele ontwikkeling;
 • Investeren in (grootschalige) praktijktesten en demonstratie-omgevingen;
 • Investeren in technologieën gericht op slimme (distributie)systemen, de productie en distributie van hernieuwbare energiebronnen, energieopslag en energie efficiëntie en gebruik van hernieuwbare energie bij bedrijven, openbare gebouwen en woningbouw;
 • Ontwikkelen en uittesten van nieuwe concepten en processen gericht op uitrol;
 • Testen van producten of diensten in een relevante testomgeving;
 • Stimulering van digitalisering zodat in het bijzonder mkb-ondernemingen gebruik kunnen maken van de mogelijkheden en kansen die digitalisering biedt;
 • Investeringen in onderzoeks- en testfaciliteiten die bijdragen aan een digitaal, groen en veerkrachtig herstel van de economie, zodat mkb-ondernemingen nieuwe ideeën en producten op een toegankelijke en financieel aantrekkelijke manier kunnen testen, door ontwikkelen en opschalen.

Budget, subsidiebijdrage en aanvraagprocedure OP-Oost

Voor OP-Oost is er een budget beschikbaar van bijna € 50 miljoen.  Het minimale subsidiebedrag per project betreft € 600.000,-; het maximale subsidiebedrag bedraagt € 5 miljoen. Wat betreft de subsidietoekenning wordt ook binnen OP-Oost het ‘first come, first served’ principe gehanteerd. Daarnaast wordt er gewerkt met twee tranches: de eerste wordt geopend op 1 april 2021; de tweede volgt naar verwachting in het najaar van 2021 / voorjaar van 2022. Een project moet uiterlijk op 31 december 2023 worden afgerond.

Hoewel er nog geen subsidie kan worden aangevraagd, is het reeds mogelijk om projectideeën te bespreken met de uitvoeringsorganisatie (provincie Gelderland). Uiteraard ondersteunen onze specialisten u graag bij de voorbereidingen van uw aanvraag.

Contact

OP-Zuid

De eerste calls worden naar verwachting geopend in het tweede kwartaal van 2021 (waarschijnlijk maart of april). Verder is er nog geen informatie bekend gemaakt over de verlenging van OP-Zuid. We houden u op de hoogte over mogelijke ontwikkelingen rondom OP-Zuid.

Projectideeën kunnen reeds met Stimulus Programmamanagement worden besproken.

OP-Noord

Noord-Nederland pakt het anders aan. Binnen Noord-Nederland worden de REACT-EU middelen besteed door middel van de programma’s VIA (Versneller Innovatieve Ambities,) KEI (Kennis en Innovatie) en EFRO. Binnen EFRO wordt ingezet op valorisatie en kennisontwikkeling. De call ‘Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021’ is begin januari geopend en sluit op 24 mei 2021.

Budget en subsidiebijdrage OP Noord

Het beschikbare budget voor deze EFRO-call bedraagt € 4 miljoen. De maximale subsidiepercentages betreffen 50% (valorisatieprojecten) en 60% (kennisontwikkelingsprojecten). Het minimale subsidie­bedrag is € 100.000,- per project; het maximale subsidiebedrag is € 2.500.000,-. Uiterlijk 30 september 2023 dient het project afgerond te zijn.

Waarop wordt uw project beoordeeld?

De beoordeling van de projectvoorstellen in het kader van de bovenstaande EFRO-programma’s geschiedt op basis van de volgende criteria:

 1. Bijdrage aan de programmadoelen;
 2. Innovatie;
 3. Kwaliteit van de businesscase;
 4. Kwaliteit van de aanvraag;
 5. Duurzaamheid / duurzame ontwikkeling

Hezelburcht heeft jarenlange ervaring met het opstellen en indienen van diverse EFRO-aanvragen en is dus bekend met de criteria waaraan deze moeten voldoen. Mocht u de EFRO-subsidiemogelijkheden nader willen bespreken, neem dan contact met ons op! Zijn er op het moment geen EFRO-subsidiekansen binnen uw regio? Dan onderzoeken wij graag welke mogelijkheden er nog meer zijn voor uw projectidee of organisatie.

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

EFRO subsidie
Gerelateerde subsidie EFRO subsidie
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling richt zich op versterking van de concurrentiekracht e...Lees verder

contact

Wilt u meer weten over de subsidiekansen binnen de EFRO-programma’s voor uw project of organisatie? Neem dan contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00