Subsidiekansen in 2020 voor energie-innovaties

Investeren in energie-innovaties is voor steeds meer bedrijven relevant, zo niet noodzakelijk. Alleen gezamenlijk kunnen we als samenleving de klimaatdoelen bereiken: 49% tot 55% CO2-reductie in 2030. De overheid zet daarom een breed pallet aan subsidies en stimuleringsregelingen in.

Voor bedrijven die qua CO2-reductie niet stilzitten, maar vooruitkijken. Een financiële boost voor investeringen in de ontwikkeling, toepassing én exploitatie van energie-innovaties.

Subsidies in lijn gebracht met klimaatakkoord

Zoals eerder aangekondigd, zijn de subsidieregelingen dit jaar nog meer in lijn gebracht met de Integrale Kennis en Innovatie Agenda (IKIA) voor de energietransitie. De overheid zet in op de realisatie van de dertien Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s en deelprogramma’s uit het klimaatakkoord.

Stimuleringsregelingen voor energie-innovaties

Hieronder vindt u een overzicht van de meest relevante nationale regelingen op het gebied van energie-innovaties voor 2020.

Meer informatie?
Onderstaand worden deze regelingen kort belicht. Heeft u vragen of behoefte aan hulp bij een succesvolle aanvraag? Hezelburcht biedt full-service subsidieondersteuning. Van aanvraag tot verantwoording en van consortiumvorming tot projectmanagement. Direct een specialist spreken? Laat uw gegevens achter, dan benaderen wij u voor een kennismaking!

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

1. DEI+ | Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie

Ook in 2020 is er investeringssubsidie beschikbaar voor pilot- en demonstratieprojecten die leiden tot energiebesparing, CO2-reductie of het opwekken van duurzame energie. Met een DEI+ pilotproject kan een nieuwe technologie worden getest en verbeterd in een proefopstelling die representatief is voor de praktijk. In een DEI+ demonstratieproject gaat het om een investering in een productie-installatie, die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft.

 • Doelgroep:
  • Bedrijven die willen investeren in innovatieve technieken die leiden tot CO2-emissie vermindering. Daartoe behoren ook bedrijven met oplossingen voor flexibilisering van het elektriciteitssysteem en een optimale benutting van het energielandschap (ruimte).
 • Thema’s:
  • Energie-innovatie;
  • Energie-efficiëntie;
  • Hernieuwbare energie (incl. flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing);
  • Lokale infrastructuur;
  • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage);
  • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector;
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.
 • Budget:
  • € 9 miljoen apart budget voor thema ‘Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’.
  • € 86 miljoen voor alle overige thema’s op gebied van energie-innovatie en cicrulair.
 • Subsidie:
  • Naast de kosten voor demonstratie kunnen ook kosten voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling worden opgevoerd.
  • Minimaal €125.000 – maximaal €15 miljoen subsidie per project.
 • Belangrijk criterium:
  • De projecten moeten innovatief zijn. Bij pilotprojecten geldt de internationale stand van de techniek.
  • Voor demonstratieprojecten geldt dat max. 2 keer eerder in Nederland subsidie mag zijn gegeven voor een zelfde soort installatie.
 • Openstelling:
  • 15 januari 2020 t/m 7 januari 2021. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

2. TSE | Topsector Energiestudies Industrie

Ook is er in 2020 subsidie beschikbaar voor studies ter voorbereiding op DEI+ pilot- of demonstratieprojecten vanuit de Topsector Energie. Een haalbaarheidsstudie, milieustudie of vergelijkbare studie kan helpen om de nog openstaande vragen te beantwoorden. Inzichten die nodig zijn om een weloverwogen investeringsbeslissing te kunnen maken. Een studie is een goede voorbereiding op een DEI+ pilot- of demonstratieproject.

 • Doelgroep:
  • Bedrijven die overwegen te investeren in toepassing van nieuwe CO2-emissie reducerende technieken, maar die graag eerst nog een aantal aspecten grondig willen uitzoeken alvorens de keuze te maken om wel/niet een DEI+ pilot- of demonstratieproject te starten.
 • Thema’s:
  • Sluiting van industriële ketens;
  • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem;
  • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen;
  • CCUS (carbon Capture, Utilization and Storage);
  • Overige CO2 reducerende maatregelen.
 • Budget:
  • € 6 miljoen.
 • Subsidie:
  • Max 50% van projectkosten; MKB kan +10% tot +20% extra ontvangen.
  • CCUS projecten: max. subsidiebedrag van € 2.000.000 per project. Overige thema’s: max. € 500.000 subsidie per project.
 • Openstelling:
  • 15 jan 2020 t/m 7 jan 2021. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

3. MOOI | Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie

Nieuw is de MOOI subsidieregeling gericht op het stimuleren van integrale innovatieve energie-oplossingen door ketens van bedrijven (systeeminnovaties). De Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP) van de Topsector Energie vormen de basis voor de inhoud van de regeling. Deze regeling richt zich op bedrijven die zich willen committeren aan het ontwikkelen van integrale oplossingen die nodig zullen zijn om de klimaatdoelen in 2030 te kunnen behalen. Oplossingen dus die verder reiken dan het eigen bedrijfsterrein. Hezelburcht kan u ook ondersteunen bij de consortiumvorming.

 • Doelgroep:
  • Bedrijven die multidisciplinair samenwerken met ketenpartners en andere partijen om de benodigde systeeminnovaties te realiseren zoals vermeld in het klimaatakkoord (MMIPs).
 • Thema’s en Budget:
  • Gebouwde omgeving: € 27 miljoen;
  • Industrie: € 17 miljoen;
  • Hernieuwbaar op land: € 10,9 miljoen;
  • Wind op Zee: € 10,1 miljoen.
 • Belangrijk criterium:
  • Aanvragers moeten vooraf ter toetsing een innovatieplan voorleggen met SMART mijlpalen.
  • In het project moet duidelijk sprake zijn van een integrale aanpak. Daarom moeten meerdere bedrijven uit de innovatieketen aangesloten zijn bij het project. Dit zijn bij voorkeur organisaties vanuit verschillende disciplines en consortia.
 • Subsidie:
  • Projecten moeten een flinke omvang hebben van een nog nader te bepalen bedrag.
 • Openstelling:
  • Verplichte voorronde: tot midden april 2020.
  • Definitieve aanvraag na doorlopen voorronde: tot midden september 2020.
  • Aanvragen worden gerangschikt op basis van kwaliteit van de projecten.

4. SDE+ | Stimulering Duurzame Energieproductie

De voorjaarsronde 2020 is de laatste ronde onder de huidige SDE+ regeling. Met SDE+ subsidie kan de productie van duurzame energie rendabel worden gemaakt. Zo kan duurzame energie concurreren met fossiele energie. De exploitatiesubsidie wordt verstrekt voor een periode van 8, 12 en soms wel 15 jaar.

 • Doelgroep:
  • Bedrijven en non-profit-organisaties die hernieuwbare energie gaan produceren (elektriciteit, warmte of gas).
 • Thema’s:
  • Hernieuwbare elektriciteit: elektriciteit uit fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV); windenergie (wind op land, wind op waterkering, wind in meer); waterkracht (inclusief renovatie van bestaande waterkrachtcentrales); vrije stromingsenergie; osmose (energieopwekking uit verschil in zoutconcentraties in water).
  • Hernieuwbare warmte: zonthermie (zonnewarmte); warmte die vrijkomt bij verbranding en vergisting van biomassa; diepe geothermie (aardwarmte).
  • Hernieuwbaar gas: vergisting van biomassa; vergisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties; biomassavergassing.
 • Budget:
  • € 2 miljard.
 • Belangrijk criterium:
  • Rangschikking op basisbedrag (groen opgewekte kilowattuur).
 • Subsidie en openstelling:
  • Fase 1: projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,070/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,049/kWh (hernieuwbaar gas): vanaf 17 maart (9.00 uur) tot 23 maart (17.00 uur).
  • Fase 2: projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,080/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,056/kWh (hernieuwbaar gas): vanaf 23 maart (17.00 uur) tot 30 maart (17.00 uur).
  • Fase 3: projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan € 0,130/kWh (hernieuwbare elektriciteit en/of warmte) of € 0,092/kWh (hernieuwbaar gas): vanaf 30 maart (17.00 uur) tot 2 april (17.00 uur).

5. SDE++ | Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie

Deze nieuwe SDE++ regeling gaat zich richten op CO2-reductie. Het is een exploitatiesubsidie bedoeld om de ‘onrendabele top’ weg te nemen bij de toepassing van CO2-reducerende technieken. De regeling zal naar verwachting in het voorjaar van 2020 worden gepubliceerd.

 • Doelgroep:
  • Bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig CO2 reducerende technieken willen exploiteren.
 • Thema’s:
  • Productie van hernieuwbare elektriciteit, warmte en gas;
  • CO2-reductiemaatregelen in de industrie, zoals CCS en elektrische boilers.
 • Budget:
  • € 5 miljard
 • Belangrijk criterium en subsidie:
  • Rangschikking op basis van subsidiebehoefte (bedrag per ton CO₂-reductie).
 • Openstelling
  • September 2020.

6. HER | Hernieuwbare Energie

De Hernieuwbare Energie Regeling (HER) richt zich specifiek op het verlagen van de kosten van de opwekking van hernieuwbare energie en kan als voorportaal van de SDE+ worden gezien. De regeling stimuleert innovaties die de prijs van duurzame/hernieuwbare energie verlagen. Het doel van de regeling is om de onrendabele top van hernieuwbare energie te verlagen. Dit moet in de toekomst leiden tot besparingen op de SDE+ uitgaven. De meeste hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen komen voor de HER in aanmerking: windenergie, zonne-energie, aerothermische (lucht), geothermische (bodem), hydrothermische (oppervlaktewater) energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

 • Doelgroep:
  • De HER is bedoeld voor producenten van hernieuwbare energie die nieuwe technieken in de praktijk willen testen in een pilot- of demonstratieproject. Hiernaast zijn er mogelijkheden voor industrieel onderzoek.
 • Thema’s:
  • SDE+ technieken: Het goedkoper maken van de productie van hernieuwbare energie.
  • Windenergie op zee: Het goedkoper maken van de productie van hernieuwbare energie, speciaal gericht op opwekking door windturbines op zee.
  • Opwekking en opslag: Het combineren van opslag en opwekking van hernieuwbare energie.
  • Opwekking en smart grids: Het combineren van slimme regelingen met de productie van hernieuwbare energie op decentraal niveau.
  • Niet-SDE+ technieken waarbij additionele productie haalbaar is door innovaties.
 • Budget:
  • € 50 miljoen.
 • Belangrijk criterium:
  • De financiële besparing die door een project wordt gerealiseerd groter moet zijn dan de subsidie die voor het project wordt aangevraagd. In de besparing tellen ook spin-off projecten en herhalingsprojecten mee.
 • Subsidie:
  • De subsidiepercentages lopen uiteen van 50% voor industrieel onderzoek, 25% voor experimentele ontwikkeling en 45% voor demonstratieprojecten (eventueel opgehoogd met 10-20% voor kleine en middelgrote ondernemingen).
  • Maximaal €6 miljoen per project.
 • Openstelling
  • Tot en met 31 maart 2020. Een nieuwe openstellingsronde in 2020 is te verwachten. In het klimaatakkoord is afgesproken dat de HER zal worden verlengd tot en met 2023. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

7. EIA | Energie-investeringsaftrek

De EIA geldt voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. Voor die investeringen kan 45% van de investeringskosten worden afgetrokken de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving.

 • Doelgroep:
  • Bedrijven die energiebesparende bedrijfsmiddelen (bijvoorbeeld ledlampen) willen aanschaffen of voornemens zijn een forse energiebesparende investering te doen (denk bijvoorbeeld aan een duurzaam bedrijfspand of een duurzame fabriek).
 • Thema’s
 • Budget:
  • € 147 miljoen.
 • Belangrijk criterium:
  • De bedrijfsmiddelen staan ofwel duidelijk omschreven in de in de Energielijst 2020 ofwel voldoen aan de besparingsnorm die geldt voor maatwerkinvesteringen. Een goede onderbouwing is belangrijk.
  • Het bedrijfsmiddel is nieuw en niet eerder gebruikt.
 • Subsidie:
  • De EIA is formeel geen subsidie, maar een fiscaal voordeel. Het voordeel bedraagt gemiddeld 11% van de aanschafkosten.
 • Openstelling
  • Doorlopend aanvragen. Belangrijk is dat het bedrijfsmiddel binnen 3 maanden na opdracht tot levering wordt aangemeld.

8. WBSO | Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

De WBSO subsidie is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten, overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research & Development (R&D) genoemd, compenseert. In de praktijk betekent dit dat er minder loonheffing hoeft worden afgedragen.

 • Doelgroep:
  • Bedrijven die investeren in onderzoek en ontwikkeling van (duurzame) technisch nieuwe producten en/of software, uitgevoerd door eigen personeel.
 • Thema’s
  • Ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van): fysieke producten; fysieke productieprocessen; of programmatuur.
  • Technisch-wetenschappelijk onderzoek.
 • Budget:
  • € 1.281 miljoen.
 • Belangrijk criterium:
  • Een ontwikkelproject dat voor de WBSO in aanmerking komt, kenmerkt zich door een concreet technisch probleem dat moet worden opgelost. De beoogde oplossingsrichting bestaat uit het zelf ontwikkelen van nieuwe principes, methodes of technieken en/of het zelf verder ontwikkelen van bestaande technieken.
 • Subsidie:
  • De WBSO is formeel geen subsidie, maar een fiscaal voordeel.
  • Het financiële voordeel van de WBSO verloopt via twee schijven. De eerste schijf hanteert een percentage van 32%. Hiermee kunnen ondernemers tot € 350.000 aan S&O- (loon)kosten aftrekken van de loonbelasting. Voor starters geldt hier zelfs een percentage van 40%. Bedragen de S&O- (loon)kosten meer dan € 350.000 dan geldt de tweede schijf met een percentage van 16%.
 • Openstelling
  • Doorlopend aanvragen.

Neem contact op

Behoefte aan meer informatie? Of wilt u de mogelijkheden verkennen voor uw project?

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Topsector Energie (TSE) subsidies
Gerelateerde subsidie Topsector Energie (TSE) subsidies
Vanuit de Topsector Energie (TSE) zijn er jaarlijks diverse subsidiemogelijkheden voor onder andere ...Lees verder

Contact

Interesse in een kennismaking? Of heeft u vragen? Laat uw gegevens achter, wij benaderen u zo snel mogelijk!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00