Prinsjesdag 2019 | Klimaat, Duurzaamheid & Subsidies

Vandaag presenteerde het kabinet op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) traditiegetrouw haar plannen voor 2020. De belangrijkste ontwikkelingen en wat deze kosten, staan in de Miljoenennota en Rijksbegroting 2020. Wat zijn de gevolgen hiervan op het subsidie- en financieringslandschap met betrekking tot klimaat & duurzaamheid?

Kabinet presenteert plannen 2020 op gebied van Klimaat, Duurzaamheid & Subsidies

Centraal aandachtspunt binnen de plannen van de regering zijn onder andere energie-, milieu- en CO2-reductiemaatregelen. Het Klimaatakkoord moet zorgen voor een duurzaam Nederland en de leefbaarheid voor toekomstige generaties verbeteren. De transitie naar een klimaat-neutrale economie wordt alleen maar duurder als deze nog langer wordt uitgesteld. Er worden dan ook concreet maatregelen vermeld vanuit het kabinet gericht op het realiseren van de energietransitie!

Aan de ene kant betekent dit dat er vanaf 2021 een CO2-heffing voor de industrie zal worden ingevoerd. Daar staat tegenover dat er ook weer het nodige budget wordt vrijgemaakt voor ondersteuning van innovatietrajecten en klimaatvriendelijke investeringen.
Grafiek uit Miljoenennota van de Rijksoverheid

Innovatiesubsidies binnen de Topsector Energie

De vandaag gepresenteerde begroting legt in grote lijnen de beschikbare budgetten voor Topsector Energie subsidieregelingen vast. In 2020 is er bijna € 67 miljoen voor de Demonstratieregeling Energie Innovatie (DEI+) gereserveerd, € 48 miljoen voor de Hernieuwbare Energieregeling (HER) en minstens € 35 miljoen voor overige TSE-regelingen. Hieruit valt echter nog niet direct op te maken hoe deze gelden via meerjarige innovatieprogramma’s over verschillende thema’s verdeeld gaan worden. Wel valt uit de gereserveerde budgetten van de Klimaatenvelop en de Urgenda-uitspraak op te maken welke thema’s de komende jaren op significante steun kunnen rekenen vanuit de Topsector Energie (TSE).

Extra maatregelen n.a.v. Urgenda-uitspraak

Nederland moet in 2020 de CO2-uitstoot met 25% terugdringen ten opzichte van 1990. Dat heeft de rechtbank aan het kabinet opgelegd. Voor de uitvoering van die uitspraak (Urgenda-uitspraak) neemt het kabinet de volgende maatregelen voor de industrie en afvalsector:

 • € 6 miljoen voor het versneld uitvoeren van warmteprojecten en CO2-afvang.
 • € 2,5 miljoen voor energiebesparing bij bedrijven die niet aan warmteprojecten en CO2-afvang meedoen.
 • € 15 miljoen voor het sneller uitvoeren van bestaande maatregelen om CO2 terug te dringen (zoals lopende warmteprojecten of CO2-afvang en -levering aan de glastuinbouw).
 • € 2,5 miljoen om het gebruik van restwarmte van de industrie te verbeteren.

Klimaatenvelop van € 300 miljoen per jaar

Bij het Regeerakkoord is er een Klimaatenvelop van € 300 miljoen per jaar vrijgemaakt. Dit budget wordt verdeeld over maatregelen voor de sectoren: gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw, industrie en elektriciteit. Hier bovenop heeft het kabinet in de begroting extra middelen beschikbaar gesteld voor onder andere het warmtefonds, het noodfonds, mobiliteit, landbouw en gemeenten.

€ 60 miljoen voor verduurzaming industrie: waterstof, CCUS, CO2-reductie

In 2020 is er voor de industrie vanuit de Klimaatenvelop € 60 miljoen beschikbaar. Deze budgetten richten zich op de volgende industriële projecten:

 • Waterstof: € 10 miljoen wordt ingezet op versnelling van projecten rondom opslag, conversie en toepassing van waterstof in de industrie.
 • CCUS: € 15 miljoen voor haalbaarheidsstudies en CC(U)S-pilots om hiermee de toepassing van CC(U)S-technologieën in de gehele CC(U)S-keten (afvang, transport, hergebruik en opslag van CO2), of in delen van de keten, te testen en/of te demonstreren in een praktijkomgeving of industriële omgeving.
 • CO2-reductie industrie: € 30 miljoen wordt bestemd voor pilot en demonstratieprojecten voor versnelling van kosteneffectieve CO2- reductie
 • Circulaire CO2-reducerende initiatieven: structureel € 5 miljoen, oplopend tot € 15 miljoen in 2023.

Nieuwe invulling SDE+ vanaf 2020, gehalveerd budget!

Grote veranderingen vinden plaats op het gebied van hernieuwbare energie. De populaire SDE+ subsidie gaat, zoals verwacht, in 2020 op de schop. Waar de subsidie in 2019 een vergoeding gaf per geproduceerde kWh, zal in 2020 de vergoeding worden bepaald o.b.v. de gereduceerde CO2-uitstoot. Dit is niet de enige belangrijke verandering;

 • Verschillende categorieën worden toegevoegd aan de SDE++ regeling. In voorgaande jaren was de subsidie erg populair voor investeerders in zonnepanelen, dit verandert in 2020.
 • Het lijkt erop dat er maar één openstellingronde komt voortaan. Voorgaande jaren had de SDE+ regeling twee openstellingsrondes.
 • Het SDE budget wordt gehalveerd. Het budget was in 2018 nog € 12 miljard, in 2019 € 10 miljard en wordt nu zelfs gereduceerd tot € 5 miljard.

Het gevolg van de nieuwe regeling is dat er kansen liggen voor partijen die investeren in CC(U)S en industriële restwarmte. Het gehalveerde budget en de toegevoegde technieken resulteren in een toenemende concurrentie, wat ervoor zorgt dat de indienstrategie van toenemend belang zal zijn. Meer informatie hierover kunt u lezen in dit artikel.

€ 35 miljoen voor vernieuwing bij elektriciteitsbedrijven

Daarnaast investeert het kabinet € 35 miljoen in vernieuwing bij elektriciteitsbedrijven. Voorbeelden van nieuwe technieken zijn elektriciteit uit waterstof maken/opslaan. Dit bedrag wordt verhoogd naar € 55 miljoen in 2030.

MIA budget neemt toe met € 10 miljoen, percentage blijft gelijk

Wegens populariteit van de regeling wordt er jaarlijks steeds meer beroep gedaan op de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Grote aanjager hiervan is onder andere de toename van investeringen in volledig elektrische auto’s.

 • Het budget voor de MIA wordt daarom verhoogd met € 10 miljoen tot € 124 miljoen in 2020.
 • Het percentage van de investeringskosten dat voor MIA in aanmerking komt (36%, 27%, 13,5%) blijft gelijk.

Budgetten en percentages EIA & VAMIL blijven gelijk

 • Het budget voor de Energie investeringsaftrek (EIA) – € 147 miljoen in 2020 – en de VAMIL€ 25 miljoen in 2020 – blijven onveranderd.
 • Het percentage van de investeringskosten dat voor EIA (45%) in aanmerking komt blijft gelijk.

Wijzigingen in typen milieuvriendelijke en energiebesparende bedrijfsmiddelen die voor EIA, MIA of Vamil in aanmerking komen, worden weer bekendgemaakt in december bij de publicatie van de Energie- en Milieulijst 2020.

ISDE budget blijft gelijk à € 100 miljoen

Ook in 2020 wordt het budget voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) vastgesteld op € 100 miljoen. Vooralsnog blijft de regeling gespitst op het aanschaffen van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Let op: de ISDE 2019 wordt dit jaar wel geëvalueerd, om te beoordelen of de verdere stimulering van kleinschalige verbranding van biomassa subsidiabel blijft. Dit kan vanaf 2020 gevolgen hebben op investeringen in pelletkachels en biomassaketels met minder  dan 500 kW vermogen.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen? Of bent u benieuwd wat voor impact het nieuws van vandaag heeft op uw organisatie? Benader gerust uw adviseur of neem contact met ons via de button!

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Meer informatie over een nieuwsitem? Of heeft u interesse in een vrijblijvende kennismaking? Laat uw gegevens achter of bel ons direct 088 495 20 00.

Spar met een specialist

& ontdek de mogelijkheden!

?

Laat uw gegevens achter

Of bel direct naar: 088 495 20 00