Nieuwe EFRO-programma’s gaan binnenkort van start

De nieuwe EU EFRO-programma’s gericht op regionale ontwikkeling gaan binnenkort weer van start. Ten aanzien van EFRO is Nederland opgedeeld in vier regio’s: Noord, Oost, Zuid en West. Regio West (Kansen voor West 3) geeft de aftrap op 1 juni 2022. De overige regio’s volgen kort daarna. Er komen nieuwe subsidie­kansen beschikbaar voor diverse organisaties op het vlak van onder meer digitalisering en duurzaamheid (waaronder de energietransitie en circulaire economie). Lees hier de laatste stand van zaken!

Regio West start als eerste met Kansen voor West 3

Organisaties in de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden (de G4: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) kunnen gebruik maken van de subsidiekansen van het EFRO programma Kansen voor West (KvW3). Het concept programma KvW 3 2022–2029 is al bekend gemaakt, evenals een samenvatting hiervan. Het budget voor deze periode bedraagt in totaal € 237 miljoen.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

De doelstellingen van KvW 3

Het EFRO – KvW 3 programma bevat drie doelstellingen:

 • Innovatie:
  • versterking van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën (drie actielijnen: 1) valorisatie, 2) het vergroten van het investeringsvermogen voor innovatie in het MKB en 3) innovatieversnelling).
 • Klimaat – groener en koolstofarm:
  • energie-efficiëntie: bevorderen van energie-efficiëntie maatregelen en verminderen CO₂-uitstoot (gedecarboniseerde emissieloze industrie en aanpassen van de bestaande bouw);
  • hernieuwbare energie: bevorderen van hernieuwbare energie (het stimuleren van hernieuwbare energie­concepten);
  • energiesystemen: ontwikkelen van slimme energie systemen, grids en opslag (het investeren in slimme systemen en energieopslag);
  • circulaire economie: bevorderen van de transitie naar een circulaire economie (onder andere het ontwikkelen en opschalen van reeds in pilot en testopstellingen bewezen circulaire toepassingen).
 • Duurzame stedelijke ontwikkeling (alleen voor bepaalde gebieden binnen de G4-steden).

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

Het is de bedoeling dat tijdens de eerste vier jaar van het programma er twee openstellingsrondes per jaar zullen plaatsvinden (die bestaan uit meerdere calls / onderwerpen). De eerste ronde gaat van start op 1 juni 2022. Projecten dienen uiterlijk op 31 december 2029 afgerond te zijn. Subsidie zal worden toegekend aan projecten op basis van het first come, first served-principe.

KvW 3 startdag

Op 20 april vond er een fysieke start-/informatiedag plaats in Rotterdam. De opnames zijn hier te vinden.

Tijdens deze startdag is bekend gemaakt voor welke thema’s, per provincie en stad, subsidie kan worden aangevraagd als onderdeel van de eerste openstellingsronde. Een overzicht hiervan bevindt zich hier. Hierbij gaat het om 13 calls / thema’s, waarvoor circa € 35 miljoen beschikbaar is.

Regio Oost met OP Oost

Organisaties in de provincies Overijssel en Gelderland kunnen subsidie aanvragen vanuit het programma OP Oost. Het concept programma OP Oost 2021-2027 is ook al bekend gemaakt. Het budget voor deze periode bedraagt in totaal 125 miljoen.

Prioriteiten van OP Oost

Het nieuwe programma bevat twee prioriteiten:

 1. Een slimmer Oost Nederland: door de bevordering van een innovatieve en slimme en economische transformatie. Deze prioriteit versterkt de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën in met name het mkb, door samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en betrokken maatschappelijke organisaties;
 2. Een groener Oost Nederland: door innovatie, demonstratie en acceptatie van slimme oplossingen in de energietransitie. Deze prioriteit stimuleert innovatie en toepassing hiervan in het kader van de energietransitie, maar richt zich ook op de acceptatie van deze innovaties.

Naar verwachting kunt u in het tweede kwartaal (juli) van 2022 subsidie aanvragen vanuit OP Oost.

Informatiebijeenkomst OP Oost

OP Oost organiseert op 18 mei 2022 een informatiebijeenkomst in Deventer. Zowel het programma van 2021-2027 en de aankomende openstelling in juli worden gepresenteerd. Meer informatie over deze informatiebijeenkomst en hoe u zich kan aanmelden vindt u hier.

Advies of ondersteuning nodig

OP EFRO Noord-Nederland voor Regio Noord

OP EFRO Noord-Nederland is interessant voor organisaties in de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Dit EFRO-programma betreft een innovatieprogramma dat zich richt op het regionale mkb. Het concept programma OP EFRO Nederland 2021-2027 is al bekend gemaakt.

De doelstellingen / pijlers zijn als volgt:

 1. Kansen benutten: ontwikkelingsprojecten die inspelen op het benutten van kansen en valoriseren van kennis vanuit de vier transities:
  1. van een lineaire naar een circulaire economie;
  2. van fossiele naar hernieuwbare energie;
  3. van zorg naar (duurzame) gezondheid;
  4. van analoog naar digitaal.
 2. Innovatie-ecosysteem verbeteren.
 3. Randvoorwaarden op orde: initiatieven op het gebied van human capital, innovatief ondernemerschap, grensoverschrijdende samenwerking en digitale vaardigheden.

Naar verwachting gaat dit EFRO-programma rond de zomer van start. De eerste openstellingsronde zal zich richten op valorisatie.

Regio Zuid met OPZuid

OPZuid is het programma voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Er kan subsidie worden aangevraagd voor innovatieve projecten, zowel technische als niet-technische innovaties, die een bijdrage leveren aan de versnelling van de volgende vijf transitieopgaven:

 1. Energie: hoger aandeel hernieuwbare energie en toekomstbestendig & betrouwbaar energiesysteem;
 2. Grondstoffen: biobased economie, circulaire economie en smart industrie;
 3. Klimaat: water, bodemkwaliteit, luchtkwaliteit en hittestress;
 4. Landbouw en voeding: gezond & veilig voedsel, landbouw in balans met omgeving, tegengaan verspilling / benutten en verwaarden reststromen, alternatieve teelten en eiwittransitie;
 5. Gezondheid: predictie, preventie, personalisatie, participatie en regeneratieve geneeskunde.

Het budget voor de periode 2021-2027 bedraagt in totaal € 125 miljoen.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

OPZuid werkt met twee openstellingsrondes per jaar (voor- en najaar) met verschillende thema’s per ronde. Projecten kunnen tot een bepaalde datum worden ingediend, waarna de projectvoorstellen / aanvragen worden beoordeeld (tender). Naar verwachting gaat de eerste openstellingsronde in juni 2022 van start (mogelijke deadline: 14 juli) en vindt de tweede ronde van 14 oktober tot en met 15 december plaats.

Waaraan dienen projecten te voldoen?

Alle type organisaties kunnen deelnemen aan OPZuid. Binnen OPZuid dient een project door minimaal twee samenwerkingspartners uitgevoerd te worden. Daarnaast dient het project ten goede te komen aan het mkb (en bij voorkeur zijn een of meerdere mkb-bedrijven betrokken bij het project). De EFRO-bijdrage bedraagt maximaal € 1 miljoen per project en het maximale subsidiepercentage betreft 35% (plus eventuele provinciale cofinanciering).

In onderstaande tabel bevindt zich een overzicht van de thema’s, waarvoor subsidie kan worden aangevraagd tijdens de twee openstellingsrondes in 2022.

Gezondheid Landbouw en voeding Energie Klimaat Grondstoffen
Preventie + gepersonaliseerde zorg Verwaarding reststromen eiwittransitie + precisielandbouw Smart energiesysteem + duurzame energie opwek en opslag Voorjaar: wateroverlast stedelijk gebied

Najaar: watertekort landelijk gebied

Circulaire maakindustrie + circulaire bouwsector
€ 3 miljoen voorjaar

€ 3 miljoen najaar

€ 3 miljoen voorjaar

€ 3 miljoen najaar

€ 2 miljoen voorjaar

€ 4 miljoen najaar

€ 3 miljoen voorjaar

€ 3 miljoen najaar

€ 2 miljoen voorjaar

€ 4 miljoen najaar

Voorlichtingsbijeenkomsten

Stimulus, de uitvoeringsorganisatie van EFRO – OPZuid, heeft vier voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, te weten op 11 april (algemeen startevent), 19 april (Limburg), 20 april (Noord-Brabant) en 21 april (Zeeland). De opname (startevent) en presentaties (regionale informatie­bijeenkomsten) hiervan bevinden zich hier.

Opstellen en indienen van een aanvraag

De specialisten van Hezelburcht hebben veel ervaring met EU-aanvragen (inclusief EFRO) en kan uw organisatie hierbij optimaal ondersteunen. Neem contact op voor meer informatie over de programma’s en welke ondersteuning wij u kunnen bieden bij uw aanvraag.

Advies nodig? Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

EFRO subsidie
Gerelateerde subsidie EFRO subsidie
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling richt zich op versterking van de concurrentiekracht e...Lees verder

contact

Benieuwd naar de subsidiekansen binnen uw regio? Onze specialisten adviseren en ondersteunen u graag!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00