Belangrijke veranderingen Innovatiebox 2017

Belastingplan 2017 Innovatiebox

Door gebruik van de Innovatiebox wordt het voordeel dat voortkomt uit innovaties tegen een lager winstbelastingtarief belast. In plaats van 20-25% dragen ondernemers slechts 5% vennootschapsbelasting af.

Naar aanleiding van een rapport van de OESO kondigde het kabinet eerder dit jaar al aan dat de regels voor toepassing van de Innovatiebox veranderen. De voorgestelde wijzigingen, die vandaag op Prinsjesdag bekend zijn geworden, zijn vooral voor multinationals en grote ondernemingen ingrijpend.

In het Belastingplan 2017 wordt voor de toepassing van de Innovatiebox onderscheid gemaakt tussen grote en kleine ondernemingen. Daarnaast verandert de manier waarop het voordeel dat in de Innovatiebox valt, moet worden berekend.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Wijzigingen Innovatiebox 2017

Voor de “kleine” ondernemingen blijft de S&O-verklaring gelden als voorwaarde voor toepassing. Kanttekening is wel dat alleen een octrooi of kwekersrecht niet langer voldoende is. Vanaf 2017 is de eis dat voor alle gevallen de innovatie voortvloeit uit S&O-activiteiten. Er is sprake van een kleine onderneming wanneer de groepsomzet maximaal € 50 miljoen bedraagt. De omzet uit intellectuele eigendom van de belastingplichtige zelf bedraagt maximaal € 7,5 miljoen. Voor beide bedragen gaat men uit van een vijfjaars gemiddelde.

Voor de grotere ondernemingen is alleen een S&O-verklaring vanaf 2017 onvoldoende. Deze moeten naast het ontwikkelde materiële activum ook beschikken over:

  • een octrooi of kwekersrecht;
  • een vergunning voor het in de handel brengen van een medicijn;
  • het activum heeft de vorm van programmatuur;
  • een met 1 t/m 3 samenhangend immaterieel activum.

De tweede wijziging betreft de berekenwijze van de winst die toerekenbaar is aan de Innovatiebox. De overheid wil kunnen bepalen of een belastingplichtige onderneming voldoende aanwezig is in Nederland (substance vereiste).

Bij het berekenen van winst die in de Innovatiebox valt, worden de uitgaven voor de ontwikkeling van het immateriële activum (R&D) onder de loep genomen. Wanneer blijkt dat een deel van deze kosten zijn uitbesteed aan gelieerde partijen heeft dit gevolgen. Een deel van de aan het immateriële activum toerekenbare winst kan dan niet in aanmerking komen voor de Innovatiebox.

Gevolgen overgangsrecht voor de Innovatiebox

De wijzigingen in de Innovatiebox treden in werking op 1 januari 2017, maar zijn pas van toepassing op de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017. Daarnaast geldt voor immateriële activa die uiterlijk op 30 juni 2016 zijn voortgebracht een overgangsrecht. Voorwaarde is dat de belastingplichtige voor een dergelijk activum, uiterlijk in het boekjaar waar 30 juni 2016 in valt, kiest voor toepassing van de Innovatiebox.

De werking van het overgangsrecht heeft tot gevolg dat de Innovatiebox, zoals die geldt op 31 december 2016, van toepassing blijft op deze activa. Het overgangsrecht eindigt voor boekjaren die uiterlijk eindigen op 30 juni 2021.

Tevens is het overgangsrecht van toepassing voor activa die vóór 1 januari 2017 zijn voortgebracht en waarvoor aan de belastingplichtige een octrooi of kwekersrecht is verleend. Als voor de ontwikkeling hiervan geen S&O-verklaring is afgegeven, zou de Innovatiebox niet van toepassing zijn. Deze activa worden op grond van het overgangsrecht aangemerkt als kwalificerende immateriële activa. Daardoor kwalificeren deze activa na afloop van het hiervoor beschreven overgangsrecht voor de aangepaste Innovatiebox.

Voor immateriële activa die zijn voortgebracht voor 1 januari 2017, maar waarvoor vóór 1 juli 2016 nog geen octrooi of kwekersrecht is verleend, is het overgangsrecht van kracht. Deze activa kwalificeren zich voor het nieuwe regime als het octrooi of kwekersrecht is verleend.

Gevolgen wijzigingen Innovatiebox voor bestaande vaststellings-overeenkomsten

Alle bestaande vaststellingsovereenkomsten (VSO’s) waarin afspraken over de toepassing van de huidige Innovatiebox zijn opgenomen, komen behoudens het overgangsrecht in beginsel te vervallen. Dit op basis van de ontbindende voorwaarde in de VSO, dat bij relevante wetswijzigingen de VSO komt te vervallen.

Voor de kleinere belastingplichtigen kwalificeert een immaterieel activum dat is voortgevloeid uit speur- en ontwikkelingswerk, waarvoor enkel een S&O-verklaring is afgegeven, als toegang tot de Innovatiebox. De Innovatiebox zal voor deze kleinere belastingplichtigen in veel gevallen ook voor de immateriële activa die na 30 juni 2016 zijn voortgebracht onverkort van toepassing blijven.

Voor belastingplichtigen die geen kleinere belastingplichtige zijn, heeft de aanpassing van de Innovatiebox mogelijk meer gevolgen. Belastingplichtigen die een nieuwe VSO overeen willen komen, zullen dit moeten afstemmen met de Belastingdienst. Ondanks extra capaciteit is het waarschijnlijk niet mogelijk begin 2017 alle nu bestaande VSO’s opnieuw af te sluiten. Een VSO kan onder bepaalde voorwaarden ook met terugwerkende kracht van toepassing zijn.

Wat betekent dit voor u?

De door het kabinet aangekondigde wetswijzigingen waren begin dit jaar voor een belangrijk deel al bekend. Dit leidde ertoe dat veel relaties van Hezelburcht dit jaar nog een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst sloten voor meerdere jaren. Doordat de Nederlandse regering ervoor heeft gekozen de S&O-verklaring een centrale rol te geven voor de toepassing van de Innovatiebox, is Hezelburcht zich bewust van de belangrijke rol die zij voor u speelt. Wij adviseren u graag bij de WBSO aanvraag over de mogelijkheden die er zijn.

Door de overgangsregeling blijft een aantal afspraken gehandhaafd ondanks de gewijzigde wet. Helaas geldt dit niet voor alle gevallen.

Wanneer u al een oudere afspraak heeft met de Belastingdienst, dan kan er ook het een en ander veranderd zijn voor u. Wanneer u zich bijvoorbeeld kwalificeert als grote onderneming, komen de afspraken te vervallen. Voor het verlengen van de bestaande overeenkomst, dan wel het opnieuw sluiten van een vaststellingsovereenkomst, moet u al een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Wij zijn u hierbij graag van dienst en adviseren u dit zo snel mogelijk te doen.

Ten slotte is het natuurlijk mogelijk dat u voorheen (nog) niet in aanmerking kwam voor de Innovatiebox. Graag adviseren wij u over de mogelijkheden die er zijn. Wanneer u nog geen relatie bent van Hezelburcht, bieden wij u vrijblijvend een (fiscaal) adviesgesprek aan.

mr. drs. Denise van Zijl
Fiscaliste

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Innovatiebox
Gerelateerde subsidie Innovatiebox
De Innovatiebox verlaagt de vennootschapsbelasting voor winst die voortkomt uit eigen innovatie. De ...Lees verder

contact

Wilt u meer te weten komen over de Innovatiebox? Neem contact op via het contactformulier of bel direct naar 088 495 20 00.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00