ESF

Voor wie?

Bedrijven, (overheids)instellingen en O&O-fondsen

Voor wat?

Het stimuleren van werkgelegenheid en arbeidskansen

Verwacht budget 2021 – 2027

Ongeveer € 414 miljoen

Advies over ESF

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een belangrijk instrument om de werkgelegenheid en eerlijke arbeidskansen binnen de EU te stimuleren. Nederland kreeg tot 2020 in totaal € 450 miljoen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen en duurzame arbeidsinzet van werkenden te bevorderen.

Hoewel het programma eigenlijk in 2020 ten einde zou komen, krijgt het, net als de EFRO-programma’s, aanvullende middelen vanuit REACT-EU. Dit instrument is onderdeel van het overkoepelende herstelpakket als reactie op de COVID-19-crisis. Het doel is het stimuleren van een gezond en veerkrachtig economisch herstel van de EU. Dankzij deze middelen wordt het lopende ESF-programma 2014-2020 verlengd. De crisismiddelen zullen ook ingezet worden voor de voortgang van de ontwikkeling van het nieuwe ESF+ programma 2021-2027.

1. Duurzame inzetbaarheid binnen ESF

Het Europees Sociaal Fonds levert ook een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De gedachte dat betrokken, gemotiveerde en gezonde medewerkers leiden tot minder verzuim en een hogere productiviteit staat centraal. Bedrijven, (overheids)instellingen en O&O-fondsen kunnen een beroep doen op de regeling. Het doel van ESF Duurzame Inzetbaarheid (DI) is om duurzame inzetbaarheid te stimuleren door:

  • Het verkrijgen van advies met een implementatieplan.
  • Het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies.

ESF DI subsidie aanvragen?

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de kosten van de externe adviseur met een maximum van € 12.500,- en een minimum van € 6.000,-. Het subsidieplafond bedraagt € 15.000.000 per aanvraagtijdvak. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt door middel van loting vastgesteld welke organisaties subsidie ontvangen.

De ESF DI kent momenteel geen nieuwe openstellingen. In 2021 start een nieuw ESF-programma voor de periode 2021-2027. Wilt u graag op de hoogte blijven? Wij attenderen u graag zodra er meer informatie beschikbaar is.

Centrale thema’s ESF DI

Projecten moeten zich richten op één of meerdere van onderstaande thema’s / activiteiten:

  1. Het bevorderen van gezond en veilig werken.
  2. Het bevorderen van een leercultuur voor medewerkers.
  3. Het stimuleren van interne mobiliteit van medewerkers, waaronder het begeleiden van medewerkers naar ondernemerschap.
  4. Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, zoals het invoeren van arbeidstijden-management.

2. ESF Actieve Inclusie

Binnen dit thema staat de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking, werkeloze 50-plussers en mensen zonder werk centraal. Daarnaast wordt ingezet op het terugdringen van de jeugdwerkeloosheid.

Let op! Alleen het UWV, het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) en de centrumgemeenten binnen de 35 arbeidsmarktregio’s mogen als aanvrager een beroep doen op ESF Actieve Inclusie.

Extra middelen vanuit REACT-EU

Het ESF-programma 2014-2020 wordt verlengd met behulp van extra middelen uit een omvangrijk herstelpakket dat de EU lidstaten sociaaleconomisch moet helpen herstellen van de crisis. Voor 2021 wordt een bedrag van ruim € 220 miljoen toegevoegd aan het lopende programma. Dit betreft ongeveer 80% van het totale budget van REACT-EU. In 2022 wordt er ook nog een extra budget beschikbaar gesteld vanuit REACT-EU. Dit bedrag wordt eind 2021 door de Europese Commissie bekendgemaakt. De hoogte hiervan zal afhangen van de economische ontwikkelingen in relatie tot de crisis.

Focus van de middelen

De aanvullende middelen zullen ingezet worden om de werkgelegenheids- en sociale effecten van de COVID-19-crisis aan te pakken. Er zal een gerichte focus komen op ondersteuning van kwetsbare werkenden en werkzoekenden. Deze groepen worden namelijk hard geraakt door de crisis. Om de middelen snel in te zetten is er besloten om deze zoveel mogelijk aan te sluiten op de bestaande inrichting en uitvoeringsstructuren van het ESF-programma. De middelen worden gericht op:

  • de begeleiding en opleiding van kwetsbare werkenden en werkzoekenden in de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland;
  • de begeleiding en opleiding van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) om de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken;
  • de begeleiding en opleiding van mensen die in een justitiële inrichting verblijven;
  • de bij- en omscholing van werk naar werk voor kwetsbare werkenden en werkenden die willen overstappen naar werk in een krapteberoep al dan niet in een andere sector.

Ontdek de mogelijkheden!

Benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie? Naast subsidie gericht op de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, zijn er wellicht additionele subsidiekansen voor uw organisatie. Wij gaan dan ook graag met u in gesprek om deze kansen te identificeren! Neem contact op voor een adviesgesprek via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com.

contact

Wilt u meer weten over het ESF? Neem contact met ons op via 088 495 20 00 voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: