Het nieuwe EU-programma Innovation Fund: 10 vragen & antwoorden

De eerste call van het nieuwe EU-programma Innovation Fund – gericht op CO-reductie – is op 3 juli geopend. Wij beantwoorden voor u de 10 belangrijkste vragen!

Q&A: antwoord op de belangrijkste vragen over het Innovation Fund

1. Wat is de doelstelling van het Innovation Fund?

Het Innovation Fund heeft als doel om CO2-uitsoot in Europa te reduceren en bij te dragen aan een klimaatneutraal Europa. Het fonds is een van de grootste financieringsprogramma’s in de wereld voor demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën.

2. Wanneer sluit de eerste call en hoe lang duurt het aanvraagproces?

Geïnteresseerde partijen hebben tot en met 29 oktober 2020 de tijd om een aanvraag in te dienen (eerste fase). Daarna worden de ingediende aanvragen geëvalueerd; de resultaten hiervan worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 bekend gemaakt. Na de aanvraagperiode voor de tweede fase worden de definitieve resultaten in de tweede helft van 2021 verwacht.

3. Welke partijen komen in aanmerking voor het Innovation Fund?

Een enkele rechtspersoon – een private, publieke of internationale organisatie – of een consortium van rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen.

In het geval van een consortium van rechtspersonen wordt de subsidie verstrekt aan het consortium, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project. De partijen die deelnemen aan het consortium zullen onderling een consortiumovereenkomst moeten opstellen en ondertekenen – waarin de interne afspraken worden vastgelegd – voorafgaand aan de ondertekening van de ‘grant agreement’ (subsidieovereenkomst tussen de Europese Commissie en het consortium).

4. Welke projecten komen in aanmerking voor de eerste call?

De eerste call is gericht op projecten die vallen binnen de volgende focusgebieden:

  • Het demonstreren van koolstofarme technologieën en processen in energie-intensieve industrieën;
  • Carbon Capture and Utilisation (CCU) en Carbon Capture and Storage (CCS);
  • Innovatieve opwekking van hernieuwbare energie;
  • Energieopslag.

Alleen grootschalige projecten, waarvan de investeringskosten (CAPEX) hoger liggen dan € 7,5 miljoen, komen in aanmerking voor de eerste call. Daarnaast moet het project worden uitgevoerd in een van de EU-lidstaten, Noorwegen of IJsland. NB: er wordt op eind 2020 een call geopend voor projecten met een kleinere omvang (CAPEX < € 7,5 miljoen).

5. Hoe ziet het evaluatieproces eruit?

Het evaluatieproces wordt uitgevoerd door het EU-agentschap INEA (Innovation and Networks Executive Agency). Tijdens dit proces zal INEA worden bijgestaan ​​door externe experts. Elke aanvraag wordt geëvalueerd door ten minste drie externe experts. De aanvragen worden geselecteerd op basis van dezelfde selectiecriteria. Na de beoordeling door de externe experts vindt er een rangschikking en beoordeling plaats door een interne commissie, gevolgd door de definitieve goedkeuring van de definitieve lijst door het Europees Parlement.

Contact
Of bel direct naar: 088 495 20 00

6. Wat zijn de selectiecriteria?

Tijdens de eerste fase, ook wel ‘expression of interest’ genoemd, worden de projecten beoordeeld op basis van drie criteria:

  1. Doeltreffendheid (CO2-reductie);
  2. Mate van innovatie (ten opzichte van de huidige stand van de techniek);
  3. Rijpheid van het project (in termen van planning, bedrijfsmodel, financiële en juridische structuur (inclusief het nemen van een Financial Investment Decision (FID) binnen 4 jaar na de toekenning van de subsidie)).

Project Development Assistance (PDA) kan worden aangeboden aan projecten die aan de eerste twee selectiecriteria voldoen, maar niet aan de derde. Dit gebeurt in het geval deze projecten de potentie hebben om aan alle selectiecriteria te voldoen als ze verder worden ontwikkeld.

Projecten die in de eerste fase succesvol zijn, worden uitgenodigd voor de tweede fase (indienen van een ‘full proposal’). Naast de bovengenoemde drie selectiecriteria worden projecten tijdens de tweede fase ook beoordeeld op basis van: 4) schaalbaarheid en 5) kostenefficiëntie.

7. Wat is het budget van het Innovation Fund en de eerste call?

Afhankelijk van de koolstofprijs zal het totale budget voor het Innovation Fund voor de periode 2020-2030 ongeveer € 10 miljard bedragen. Het budget voor de eerste call bedraagt € 1 miljard.

8. Wat is de (maximale) hoogte van de subsidiebijdrage?

De subsidiebijdrage voor een project bedraagt ​​maximaal 60% van de relevante projectkosten. De relevante projectkosten bestaan uit zowel investeringskosten (CAPEX) als operationele kosten (OPEX). OPEX: hierbij gaat het om de eerste 10 jaar van de periode dat het project operationeel is.

9. Welke kosten komen in aanmerking voor subsidie?

De relevante projectkosten zijn de additionele kosten ​​als gevolg van de toepassing van de innovatieve technologie met betrekking tot de vermindering of vermijding van CO2. Voor het bepalen van de relevante projectkosten dient een bepaalde methodiek te worden gehanteerd, waarbij de projectkosten worden afgezet tegen een referentiescenario (dat verschilt per focusgebied). Een project mag starten vanaf de ondertekening van de grant agreement.

10. Kan een project ook een financiële bijdrage ontvangen vanuit andere EU-programma’s?

Een project dat in aanmerking komt voor een subsidiebijdrage vanuit het Innovation Fund, kan ook een bijdrage ontvangen vanuit een ander EU-programma (zoals Horizon 2020/Europe), op voorwaarde dat de bijdragen niet dezelfde kosten dekken. De cumulatieve financiering mag niet hoger zijn dan de totale subsidiabele projectkosten van het project en de steun vanuit verschillende EU-programma’s kan pro-rata worden berekend.

Meer weten over Innovation Fund? Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Innovation Fund
Gerelateerde subsidie Innovation Fund
Het Europese Innovation Fund ondersteunt innovatieprojecten gericht op koolstofarme technologieën. ...Lees verder

contact

Heeft u nog andere vragen over het Innovation Fund? Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00