Energietransitie versnellen? Gemeente initieert en faciliteert

In onze vorige nieuwsbrieven bespraken we al de immense opgave voor Nederland om de gestelde klimaatdoelen van Parijs te behalen. Tijdens het jaarcongres van het Gelders Energie Akkoord op 2 februari, werden vele gemeentelijke bestuurders, raadsleden en beleidsmedewerkers weer eens op de feiten gewezen. Er is werk aan de winkel! Er werd echter ook een wenkend perspectief geschetst van de kansen en mogelijkheden.

Op vele gebieden is duidelijk dat onze samenleving en economie zich bevinden in een grootschalige transitiefase. Inmiddels is wel duidelijk dat we, zoals hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans zegt: ‘niet leven in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk’. Bij het bereiken van de klimaatdoelen loopt Nederland ver achter ten opzichte van andere Europese landen. Zo wordt momenteel slechts 6% van onze energie opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind, biomassa en geothermie en is slechts 2% van onze daken voorzien van zonnepanelen.

Rol van gemeenten is cruciaal

Gemeenten spelen een centrale rol bij het bereiken van de klimaatdoelen. Ze hebben een bepalende rol bij de verduurzaming van vastgoed, bedrijventerreinen en schone (OV) mobiliteit. Elke gemeente beschikt over een duurzaamheidsbeleid met bijbehorende programma’s gericht op doelgroepen als huiseigenaren, bedrijven en woningcorporaties. Voor gemeenten rest er een belangrijke vraag:

Hoe zorg ik er als gemeente voor dat deze doelgroepen de noodzaak van verandering inzien? Dat zij ook echt gaan investeren in duurzame maatregelen?

Mijns inziens kunnen gemeenten bedrijven nog meer faciliteren bij de energietransitie door drempelverlagende aanbiedingen. Laat bijvoorbeeld business cases opstellen voor de vervuilende bedrijven in uw gemeente, die tevens de potentie hebben om eigen duurzame energie op te wekken. Eventuele overschotten aan deze groene stroom kunnen worden gedeeld met de naastgelegen bedrijven en woningen met een postcoderoos. Het initiëren van dergelijke positieve business cases draagt daadwerkelijk bij aan de verduurzaming van uw gemeente!

Koplopers en het grote peloton

Koplopers bij bedrijven en bewoners zijn vaak al zelf bereid om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Faciliteer deze initiatieven en zorg ervoor dat er ook daadwerkelijk stappen gezet worden! Zij zijn de voorbeelden binnen uw gemeente, inspireren de volgers en brengen een sneeuwbaleffect op gang.

Daarnaast is het belangrijk om te investeren in de groep die nog niet is overtuigd is en/of niet beschikt over de middelen om te verduurzamen. Vorm daarin coalities met netbeheerders, woningcorporaties, VVE’s en financiers. Er zijn vele mogelijkheden om de financiering voor grootschalige transitiemaatregelen rond te krijgen. Van de Europese investeringsbank en Europese fondsen tot aan Nederlandse banken, pensioenfondsen en diverse landelijke en provinciale subsidiemaatregelen. Ook kondigde het ‘nieuwe’ kabinet in haar regeerakkoord fikse nieuwe budgetten aan voor verduurzaming.

Verken de mogelijkheden en ga aan de slag!

Neem contact op voor een kennismaking
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00