DHI subsidie: onze specialisten beantwoorden al uw vragen

Heeft u internationale ambities en ziet u kansen in opkomende markten? Met de subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) kunnen Nederlandse mkb-ondernemingen projecten of investeringen uitvoeren in het buitenland. Vanwege de populariteit van de DHI-regeling is het eerdere budget van € 4 miljoen voor projecten in opkomende en ontwikkelde landen snel uitgeput. Er is daarom een extra budget van € 900.000 beschikbaar gekomen. Maak hier snel en slim gebruik van! Subsidie aanvragen kan tot en met 31 december 2021 zolang er budget beschikbaar is.

Overweegt u subsidie aan te vragen? Onze DHI-specialisten hebben een aantal vragen voor u beantwoord zodat u goed voorbereid aan uw project kunt beginnen:

  1. Wat is het verschil tussen een haalbaarheidsstudie, demonstratieproject en investeringsvoorbereidingsstudie?
  2. Ik wil ervaring opdoen met export: is de DHI hiervoor een geschikt instrument?
  3. Kan ik als startup ook een DHI subsidie aanvragen?
  4. Kan ik meerdere aanvragen per tenderronde indienen?
  5. Mag ik ook al producten verkopen tijdens een DHI project?
  6. Hoe ziet de beoordelingsprocedure eruit?
  7. Kunnen al gemaakte kosten nog gesubsidieerd worden?
  8. Welke kosten zijn subsidiabel voor softwareontwikkeling?
  9. Wat is de de-minimis verklaring en waarom is deze belangrijk voor een DHI aanvraag?
  10. Waar moet ik nog meer op letten?

Vragen over de DHI? Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

1. Wat is het verschil tussen een haalbaarheidsstudie, demonstratieproject en investeringsvoorbereidingsstudie?

In een haalbaarheidsstudie ligt het initiatief bij een buitenlandse klant. De klant is geïnteresseerd in bijvoorbeeld een hardware, technologie of dienst van uw bedrijf in Nederland. Aan u de taak om de klant te overtuigen een investering te doen uw technologie, dienst of product, middels een sterk businessplan. Daarnaast wordt er in een haalbaarheidsstudie onderzocht of de aanschaf door de buitenlandse klant haalbaar is.

In een demonstratieproject gaat het om het daadwerkelijk demonstreren van een product, dienst of kennis door een Nederlandse ondernemer aan een verzameling mogelijke afnemers in een specifiek doelland.

Bij een investeringsvoorbereidingsstudie ligt het initiatief bij de Nederlandse ondernemer. Het bedrijf onderzoekt of de voorgenomen investering in het buitenland technisch en financieel haalbaar is.

2. Ik wil ervaring opdoen met export: is de DHI hiervoor een geschikt instrument?

Nee, waarschijnlijk niet. U kunt niet zomaar een traject voor een bepaald land starten. U moet een concreet beeld hebben van de markt, de lokale omstandigheden en wat u wilt gaan uitvoeren aan activiteiten. U kunt de subsidie ook niet gebruiken voor marktonderzoeken of algemene verkenningen, deze kennis zult u zelf in moeten winnen.

 3. Kan ik als startup ook een DHI subsidie aanvragen?

In theorie wel, maar in de praktijk zal dit hoogstwaarschijnlijk niet lukken. Een aanvrager moet al substantiële omzet hebben gerealiseerd, waarbij de gemiddelde jaaromzet over de laatste drie kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag ten minste € 100.000 bedraagt. Of u moet onderbouwd aannemelijk kunnen maken in staat te zijn de eigen bijdrage voor de uitvoering van het project en voor het vervolg van het realiseren van de export of investering te kunnen bekostigen. Voor een startup zal dat een haast onmogelijke opgave zijn.

Daarnaast moet een aanvrager minimaal drie werknemers hebben of, indien dat niet het geval is, aantoonbaar aannemelijk kunnen maken dat de capaciteit structureel gewaarborgd is.

4. Kan ik meerdere aanvragen per tenderronde indienen?

Het is mogelijk meerdere aanvragen in te dienen, maar de RVO kan slechts één aanvraag honoreren. Dit geldt overigens alleen voor de aanvrager (penvoerder) van de subsidie. Consortiumpartners (mede-subsidie ontvangende bedrijven) mogen wel deelnemen aan meerdere DHI-projecten.

5. Mag ik ook al producten verkopen tijdens een DHI project?

Nee, hierop is de subsidie niet gericht, u mag dus niet doelbewust verkopen. Het is wel de bedoeling dat het project uiteindelijk tot exporttoename leidt.

Contact
Of bel direct naar: 088 495 20 00

6. Hoe ziet de beoordelingsprocedure eruit?

Na indiening van uw aanvraag beoordeelt RVO uw aanvraag. Dit duurt maximaal 13 weken. U kunt uw ingediende aanvraag niet aanvullen of wijzigen. Wel kan het zijn dat er na indiening nog inhoudelijke vragen worden gesteld.

Er is geen beoordeling per land. RVO beoordeelt de voorstellen op kwaliteit. Wel zijn er twee verschillende budgetten: voor Dutch Good Growth Fund (DGGF) landen en voor ontwikkelde en opkomende landen. Voor deze laatste groep landen is er dus extra budget vrijgekomen.

7. Kunnen al gemaakte kosten nog gesubsidieerd worden?

Nee, kosten die u al gemaakt heeft, komen niet in aanmerking voor subsidie. Kosten komen in aanmerking voor subsidie vanaf het moment dat u de aanvraag indient. U krijgt de subsidie uitbetaald via voorschotten. U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

8. Welke kosten zijn subsidiabel voor softwareontwikkeling?

Kosten voor aanpassing van software zijn niet subsidiabel. Alleen wanneer het gaat om aanpassingen die essentieel zijn om de demonstratie mogelijk te maken, zijn de kosten mogelijk subsidiabel. Deze kosten moeten marginaal zijn in vergelijking met de kosten voor de demonstratie. Kosten voor het aanpassen van software voor de lokale markt zijn nooit subsidiabel.

Overigens worden investeringsprojecten doorgaans in kapitaalgoederen gedaan, terwijl bij software meestal de licenties worden betaald. Bij DHI-projecten (met uitzondering van investeringsvoorbereidingsstudies in DGGF-landen) geldt de 1:10 eis. Dit houdt in dat binnen drie jaar de export ten minste 10 keer het subsidiebedrag bedraagt. Het is daarom belangrijk dat u vooraf bepaalt of u met alleen licentieopbrengsten deze eis haalt.

9. Wat is de de-minimis verklaring en waarom is deze belangrijk voor een DHI aanvraag?

DHI valt onder de de-minimis subsidies. De-minimis regels houden in dat een onderneming (niet zijnde een uitzonderingsindustrie) maximaal € 200.000 in drie aaneengesloten belastingjaren aan subsidie kan ontvangen, anders ontvangt de onderneming te veel staatssteun. Controleer daarom van elke subsidie of deze wel of niet onder de AGVV valt. Valt een traject onder de AGVV? Dan valt het niet onder de de-minimisregeling.

Let ook op: de-minimissteun wordt op groepsniveau bekeken. Het gaat dus om de steun die de hele holding heeft ontvangen.

10. Waar moet ik nog meer op letten?

Intellectual property (IP), ofwel intellectueel eigendom, en hoe u dit beschermt tijdens het project. Hoe voorkomt u bijvoorbeeld dat de lokale partners met uw technologie aan de haal gaan? RVO financiert projecten waarvan de kans dat ze zichzelf terugverdienen zo groot mogelijk is (zie de 1:10 eis bij vraag 8). IP is hierdoor ook een belangrijk aspect in de beoordeling.

Uw vragen persoonlijk aan een specialist stellen?

Heeft u nog andere vragen met betrekking tot een potentieel DHI-project? Stel deze tijdens een vrijblijvende kennismaking aan een van onze DHI-specialisten. De specialist beantwoordt graag al uw vragen en kijkt naar de subsidiemogelijkheden van deze en andere regelingen voor uw project of organisatie.

Neem contact op voor vrijblijvend advies
Of bel direct naar: 088 495 20 00

DHI subsidie
Gerelateerde subsidie DHI subsidie
Mkb'ers met internationale ambities kunnen voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en inves...Lees verder

contact

Staat uw vraag er niet tussen? Neem gerust contact op voor meer informatie over de DHI regeling.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00