Realiseer baanbrekende innovaties met het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023

NWO investeert al sinds 2012 in onderzoek waarin publieke en private partijen samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen. Dit stond voorheen bekend als het topsectoren beleid. Vanaf 2020 worden de NWO programma’s gebaseerd op het missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet. De afspraken hierover voor de komende jaren zijn vastgelegd in het Kennis- en Innovatiecovenant (KIC) 2020-2023. Het doel van dit nieuwe beleid is tweeledig:

 1. het creëren van economische kansen voor het bedrijfsleven om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken, en;
 2. het creëren van kansen voor de wetenschap door een bijdrage te leveren aan baanbrekende innovaties.

De NWO-bijdrage aan het KIC 2020-2023 is gericht op fundamenteel en praktijkgericht onderzoek binnen de zes Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s). Let wel op: niet alle bestaande publiek-private samenwerking (PPS) financieringsinstrumenten vallen onder het KIC, zoals Open Technologie programma, Perspectief en delen van Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Hezelburcht legt uit wat het KIC 2020-2023 inhoudt.

Contact
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Optimale impact dankzij langjarig commitment

NWO heeft in de uitwerking van de programma’s gekozen voor financiering van grotere projecten met een sterk en langjarig commitment van alle betrokken partners voor een optimale impact. Het doel is het uitvoeren van gezamenlijk onderzoek door verschillende disciplines en partners, een keten brede samenwerking en het faciliteren van mkb-deelname aan het onderzoek.

NWO heeft de programma’s voor het KIC in vier hoofdlijnen ingedeeld:

 1. MISSIE: missiegedreven calls – budget € 55 miljoen
 2. VRAAG: partnerschappen – budget € 15 miljoen
 3. STRATEGIE: grote langjarige strategische samenwerkingen – budget € 30 miljoen
 4. PRAKTIJK: praktijkgerichte instrumenten met focus op mkb en regio – budget € 18 miljoen

1. MISSIE

Deze hoofdlijn bestaat uit een beperkt aantal grote missiegedreven calls per KIA tussen € 5 miljoen en € 10 miljoen die jaarlijks gepubliceerd worden. Budget per project ligt tussen € 750.000,- en € 4 miljoen. De calls zijn gericht op brede samenwerkingsvormen en hebben twee cofinancieringsvormen (PPS-1 – 10% cofinanciering gericht op kennis en PPS-2 – 30% cofinanciering gericht op innovatie).

2. VRAAG

Hoofdlijn Vraag uit een beperkt aantal calls per jaar waarbij een onderzoeksvraagstuk van een externe partner centraal staat. De NWO-bijdrage ligt tussen € 1,5 miljoen en € 5 miljoen met een 50% cofinancieringseis, waarvan minimaal 30% door private partijen. Bij deze calls zijn impact (maatschappelijk, economisch en wetenschappelijk), samenwerking en strategisch belang zwaarwegende criteria.

3. STRATEGIE

Strategie bestaat uit een beperkt aantal langtermijn-programma’s (LTP) met een 10-jarige NWO-financiering van maximaal € 25 miljoen. Projecten moeten een omvang hebben tussen € 30 miljoen en € 100 miljoen. Alle partijen leveren een eigen bijdrage in cash en in-kind van 2/3 – ¾ van het totale budget.

4. PRAKTIJK

Via regieorgaan SIA worden jaarlijks calls uitgezet voor praktijkgericht onderzoek via vier instrumenten:

 • SPRONG: gericht op stimuleren van krachtige onderzoeksgroepen bij hogescholen;
 • L.INT: gericht op creëren nieuwe lectorposities, verbinding tussen hogescholen en onderzoeksorganisaties;
 • KIEM: ter stimulatie van mkb voor verkennend onderzoek in samenwerking met kennisinstelling;
 • GoChem en GoCl: voor chemische en creatieve industrie waarin mkb, kennisinstellingen en financiers werken aan bevorderen innovatie in mkb;
 • Innovatiestages: ter stimulering samenwerking mkb en hogescholen, via innovatiestages gekoppeld aan masteropleidingen.

Binnen alle calls stimuleert NWO het mkb om mee te werken aan onderzoek, bijvoorbeeld door het verlagen van de cofinancieringseis indien een mkb-partner betrokken is.

Toets uw onderzoeksproject

Bent u bezig met een baanbrekend onderzoek of bent u van plan deze op te zetten? Laat uw project toetsen op de subsidiemogelijkheden. Wij onderzoeken graag of uw project in aanmerking komt voor subsidie binnen KIC of andere kansrijke programma’s.

Meer weten over KIC 2020-2023? Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Onze Life Sciences & Health specialisten onderzoeken graag of uw project in aanmerking komt voor subsidie vanuit KIC 2020-2023 of andere programma’s.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00