Verdubbeling van investeringen in innovatie | KIC 2020 – 2023

Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023

Staatssecretaris Keijzer en minister Ingrid van Engelshoven presenteerden onlangs het kennis- en innovatieconvenant 2020-2023. De gesloten overeenkomst tussen meer dan 2.200 bedrijven, kennisinstellingen en overheden is jaarlijks goed voor € 4,9 miljard aan investeringen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

In vergelijking met 2019 sluit een groot aantal nieuwe partners aan bij het KIC, waaronder een aantal ministeries, provincies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen. Veel van deze partners hebben een sterke regionale oriëntatie, waardoor het enerzijds makkelijker is voor het bedrijfsleven om aan te sluiten bij onderzoek en ontwikkeling en het anderzijds makkelijker wordt onderzoek toe te passen in concrete producten en diensten.

Doel en centrale thema’s

Met het KIC-convenant investeren de drie partijen in het vernieuwde topsectoren– en innovatiebeleid van het kabinet, waarbij het veiligstellen van banen en inkomsten het uitgangspunt is. Het hogere doel: met slimme Nederlandse technologieën grote internationale, maatschappelijke uitdagingen aanpakken!

Zes Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) en budgetten* voor de periode 2020-2023 zijn inmiddels gepubliceerd die zich richten op:

 • Thematische, maatschappelijke uitdagingen en missies (KIA 1 t/m 4);
 • Sleuteltechnologieën (KIA 5);
 • Het maatschappelijk verdienvermogen (KIA 6).

Onderstaand vind u per KIA meer informatie over de missie en het budget! Wenst u meer informatie? Benader onze specialisten!

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

KIA 1: Energietransitie en Duurzaamheid

Missie

De missie binnen deze Kennis- en Innovatieagenda (KIA) is tweeledig. Het richt zich ten eerste op het terugdringen van de nationale broeikasgassenuitstoot met 49% in 2030. Het uiteindelijke doel is om in 2050 een reductie van 95% te realiseren ten opzichte van 1990 door middel van:

 • Een CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050;
 • Een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050;
 • Een klimaat-neutrale industrie met hergebruik van grondstoffen & producten in 2050;
 • Emissieloze mobiliteit voor mensen & goederen in 2050;
 • Een netto klimaatneutraal landbouw- & natuursysteem in 2050.

Ten tweede heeft de missie betrekking op de halvering van het grondstoffengebruik in 2030 en een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050.

Budget

Het totale budget van deze KIA is ruim € 1 miljard en wordt onderverdeeld in de volgende drie thema’s:

 • Klimaat & Energie: € 907 miljoen
 • Circulaire Economie: € 53 miljoen
 • Toekomstbestendige Mobiliteit: € 50 miljoen

KIA 2: Landbouw, Water en Voedsel

Missie

Centraal staat de ontwikkeling van vernieuwende en integrale strategieën die nodig zijn om voedselzekerheid, biodiversiteit, waterkwaliteit, waterveiligheid, watervoorziening en gezondheid te waarborgen. De missie is bestaat uit zes componenten:

 • Het verminderen van hulp- en grondstoffen in de land- en tuinbouw & het tot waarde brengen van alle eind- en restproducten;
 • Klimaat-neutrale landbouw & voedselproductie in 2050:
 • Klimaatbestendig & waterrobuust landelijk en stedelijk gebied in 2050;
 • Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel in 2030;
 • Duurzame Noordzee, oceanen en binnenwateren: een balans tussen enerzijds ecologische draagkracht en waterbeheer voor mariene wateren in 2030 en rivieren, meren en estuaria in 2050 & anderzijds de opgaven voor hernieuwbare energie, voedsel, visserij en andere economische activiteiten;
 • Statusbehoud van Nederland als best beschermde en leefbare delta ter wereld tot na 2100 door het tijdig nemen van toekomstbestendige en integrale maatregelen tegen beheersbare kosten

Budget

De totale budget voor deze agenda bedraagt € 490 miljoen, waarvan € 260 miljoen uit private partijen afkomstig is en € 230 miljoen uit publieke partijen.

KIA 3: Gezondheid en Zorg

Missie

Voor de KIA Gezondheid en Zorg is een centrale missie opgesteld met als uitgangspunt dat in 2040 alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid leven en dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afnemen.

Budget

Voor deze KIA is bijna € 11 miljard beschikbaar gesteld, waarvan € 526 miljoen uit private partijen afkomstig is en € 535 miljoen uit publieke partijen.

KIA 4: Veiligheid

Missie

Het effectief optreden tegen dreigingen staat centraal. Innovaties en recente wetenschappelijke inzichten, sleuteltechnologieën en toepassingen worden gestimuleerd, waarbij de missie achtledig is:

 • Integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit, zodat in 2030 betrokkenheid bij illegale activiteiten en geldstromen wordt gezien als riskant en slecht lonend;
 • Beschikking van toekomstbestendige maritieme High Tech voor Nederland in 2035;
 • Veiligheid in en vanuit de ruimte in 2030 met een operationeel inzetbare ruimtevaartcapaciteit voor defensie & veiligheid;
 • Cyberveiligheid;
 • Genetwerkt optreden van de krijgsmacht met andere diensten met integratie van nieuwe technologieën in 2030;
 • Adaptieve krijgsmacht door samen sneller te innoveren;
 • Betere data en intelligence in 2030;
 • Functie van de veiligheidsprofessional; in 2030 behoort de veiligheidsprofessional tot de top 10 van meest aantrekkelijke beroepen in Nederland.

Budget

Het totale budget is € 122 miljoen, waarvan € 35 miljoen uit private partijen afkomstig is en € 87 miljoen uit publieke partijen.

KIA 5: Sleuteltechnologieën

Achtergrond en missie

Zonder focus op digitalisering, AI, nanotechnologie, fotonica en andere sleuteltechnologieën creëert Nederland onvoldoende massa om wetenschappelijk en bedrijfsmatig gezien in de top te blijven draaien. Daarom zet de overheid samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen in op sleuteltechnologieën.

Onderstaande criteria gelden voor inhoudelijke keuzes voor sleuteltechnologieën binnen de huidige financiële kaders:

 • Kans op maatschappelijke impact op zowel korte als lange termijn;
 • Kans op economische impact op korte en lange termijn;
 • Positie van Nederland in EU-12 en in de wereld;
 • Krachtenbundeling met regionale tot internationale initiatieven en programma’s;
 • Potentie voor meerjarige samenwerking over de gehele keten;
 • Doorsnijdend karakter van sleuteltechnologieën en multidisciplinariteit.

Budget

In totaal is er € 667 miljoen beschikbaar, waarvan € 568 miljoen uit private partijen en € 99 miljoen uit publieke partijen. De Sleuteltechnologieën vormen echter een apart thema binnen het KIC; de verwachting is dat de totale investering voor 2020 zal uitkomen rond de € 1 miljard.

KIA 6: Maatschappelijk verdienvermogen (KIA 6)

Achtergrond en missie

De laatste KIA ondersteunt de vier missiethema’s van de KIA’s 1 t/m 5. Het uitgangspunt is de volgende centrale vraag: Hoe kunnen innovatie en transitieprocessen versneld worden om binnen de gestelde tijdshorizon de missies daadwerkelijk te realiseren?

Het antwoord hierop is een fundamentele wijziging voor het missie-gedreven innovatiebeleid ten opzichte van het eerdere overheidsbeleid. De focus ligt hierbij op het begrijpen én ondersteunen van de versnelde diffusie van innovaties. Er is er een selectie aan programmavoorstellen ingediend als reactie op een uitvraag in de zomer van 2019. De voorstellen zijn geplot op de kaders van de KIA, waarbij er een onderscheid is gemaakt in topsector specifieke programma’s en gebiedsgerichte programma’s waarin (onderdelen van) de KIA aanpak kunnen worden ingebed.

Budget
Het totale budget is € 30.5 miljoen, waarvan € 5 miljoen uit private partijen afkomstig is en € 25.6 miljoen uit publieke partijen.

**De genoemde budgetten in dit artikel zijn exclusief de nog-te-verdelen bijdragen van provincies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en het Horizon programma.

Meer informatie?

Wilt u graag op de hoogte blijven van gevolgen en financieringskansen binnen deze en andere specifieke thema’s van het KIC? Blijf onze website vooral in de gaten houden, schrijf u in voor onze nieuwsbrief of neem contact op met mij of één van mijn collega’s.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Aanvullende informatie? Neem contact op. Onze specialisten adviseren u graag!

Spar met een specialist

& ontdek de mogelijkheden!

?

Laat uw gegevens achter

Of bel direct naar: 088 495 20 00