Prinsjesdag 2019 | Gemeenten, Woonomgeving & Subsidies

Vandaag presenteerde het kabinet op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) traditiegetrouw haar plannen voor 2020. De belangrijkste ontwikkelingen en focuspunten staan vermeld in de Miljoenennota en Rijksbegroting 2020. Wat zijn de gevolgen hiervan op het subsidie- en financieringslandschap met betrekking tot Gemeenten, Sociaal domein en Woonomgeving?

Kabinet presenteert plannen 2020 op gebied van Gemeenten, Sociaal domein en Woonomgeving

De woningmarkt kent grote krapte en de vraag blijft toenemen. Dit terwijl de bouw van nieuwe woningen de afgelopen tijd juist is achtergebleven. De huizenprijzen zijn gestegen en er is een tekort ontstaan aan betaalbare (sociale huur)woningen voor starters en mensen met een laag- of middeninkomen. Vandaar dat het kabinet een fors budget heeft gereserveerd om betaalbare, duurzame woningen te realiseren in schaarstegebieden. Daarnaast is er budget beschikbaar voor de nodige infrastructuur en het creëren van een kwalitatief goede leefomgeving. Tot slot zijn er budgetten beschikbaar gericht op het sociaal domein. Onderstaand de belangrijkste ontwikkelingen:

€ 2 miljard voor stimulering van woningbouw

Het kabinet investeert de komende jaren € 2 miljard in gemeenten en woningcorporaties om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren.

 • Er komt een woningbouwimpuls van € 1 miljard beschikbaar om de bouw van betaalbare woningen in schaarstegebieden te stimuleren. Deze rijksbijdrage wordt als specifieke uitkering verstrekt aan gemeenten.
  In de woningbouwimpuls wordt de komende vier jaar structureel een bedrag van € 250 miljoen per jaar beschikbaar gesteld.
 • Daarnaast wordt de bouw van betaalbare woningen aangejaagd via een impuls van € 1 miljard via de verhuurderheffing (naar alle waarschijnlijkheid de RVV) voor woningcorporaties en andere verhuurders.
  In de verhuurderheffing wordt de komende tien jaar structureel een heffingsvermindering van € 100 miljoen per jaar opgenomen voor woningbouw in regio’s met een grote druk op de woningmarkt.

€ 60 miljoen budget voor monumentenzorg

In 2020 stelt het kabinet een budget van € 60 miljoen beschikbaar voor het behoud en onderhoud van Nederlands erfgoed en monumenten. Hiermee investeert de overheid fors in het behoud van cultuur en erfgoed.

€ 2,6 miljard voor infrastructuurprojecten

Door de groei in autoverkeer en de zwaardere belasting van goederentransport op de weg, staat onze infrastructuur steeds meer onder druk. Om deze groeiende druk op te vangen zetten Minister van Nieuwenhuizen en Staatssecretaris van Veldhoven ruim € 2,6 miljard apart uit het infrastructuurfonds. Dit is gereserveerd voor onderhoud aan het wegennetwerk en de spoor- en waterwegen.

 • Het budget is gericht op het onderhouden en renoveren van wegen, het spoor, bruggen, sluizen, tunnels en viaducten.

€ 200 miljoen voor duurzaamheidsmaatregelen

Voor het uitvoeren van maatregelen uit het klimaatakkoord is er naast de Klimaatenvelop extra geld beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsmaatregelen. Deze € 200 miljoen komt bovenop de zogeheten Klimaatenvelop van € 300 miljoen. Het budget wordt weggezet binnen o.a. het warmtefonds, het noodfonds, de landbouw, de aanpak van stikstof, fietsenstallingen, elektrisch vervoer en gemeentelijke investeringen.

Voortzetting Programma Aardgasvrije Wijken

Voor de voortzetting van het Programma Aardgasvrije Wijken zijn middelen uit de Klimaatenvelop beschikbaar gesteld. Met behulp van proeftuinen wordt binnen dit programma geëxperimenteerd met een wijkgerichte aanpak.

Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen

Subsidie wordt beschikbaar gesteld om in de periode tot en met 2022 100.000 bestaande huurwoningen te isoleren en aardgasvrij te maken.

ISDE budget blijft gelijk à € 100 miljoen

Ook in 2020 wordt het budget voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) vastgesteld op € 100 miljoen. Vooralsnog blijft de regeling gespitst op het aanschaffen van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.
Let op: de ISDE 2019 wordt dit jaar wel geëvalueerd, om te beoordelen of de verdere stimulering van kleinschalige verbranding van biomassa subsidiabel blijft. Dit kan vanaf 2020 gevolgen hebben op investeringen in pelletkachels en biomassaketels met minder  dan 500 kW vermogen.

Nieuwe invulling SDE+ vanaf 2020, gehalveerd budget!

Grote veranderingen vinden plaats op het gebied van hernieuwbare energie. De populaire SDE+ subsidie gaat, zoals verwacht, in 2020 op de schop. Waar de subsidie in 2019 een vergoeding gaf per geproduceerde kWh, zal in 2020 de vergoeding worden bepaald o.b.v. de gereduceerde CO2-uitstoot. Dit is niet de enige belangrijke verandering;

 • Verschillende categorieën worden toegevoegd aan de SDE+ regeling. In voorgaande jaren was de subsidie erg populair voor investeerders in zonnepanelen, dit verandert in 2020.
 • Het lijkt erop dat er maar één openstellingronde komt voortaan. Voorgaande jaren had de SDE+ regeling twee openstellingsrondes.
 • Het SDE budget wordt gehalveerd naar € 5 miljard. Het budget was in 2018 nog € 12 miljard, in 2019 € 10 miljard en wordt nu zelfs gereduceerd tot € 5 miljard.

€ 300 miljoen voor knelpunten in jeugdhulp

Volgend jaar krijgt het sociaal domein krijgt volop aandacht. Zo wordt er € 300 miljoen extra beschikbaar gesteld om knelpunten in de jeugdhulp te tackelen. Het budget wordt weggezet als een tegemoetkoming richting gemeenten om het transformatiedoel van de decentralisaties te realiseren. In 2021 wordt er wederom € 300 miljoen beschikbaar gesteld.

€ 20 miljoen voor gemeente voor inburgeringsstelsel

In 2021 gaat er een nieuw inburgeringsstelsel in. De gemeente speelt een belangrijke rol bij het inburgeringsproces. In 2019 hebben gemeente al ervaring kunnen opdoen met nieuwe instrumenten en werkwijzen. In 2020 stelt het Kabinet hiervoor opnieuw budget beschikbaar aan gemeenten. De € 20 miljoen is onder andere voor de ondersteuning en begeleiding van de huidige groep inburgeraars.

€ 80 miljoen voor aanpak schuldenproblematiek

Met de brede schuldenaanpak zet het kabinet zich in om schuldenproblematiek te verminderen. Een campagne om schuldentaboe te doorbreken maakt onderdeel uit van deze aanpak. Er is € 80 miljoen beschikbaar gesteld voor het voorkomen van schulden en het bestrijden van armoede, waarbij specifiek gericht wordt op kinderarmoede. De middelen hebben als doel om te leiden tot een kwaliteitsverbetering van het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid.

 • Van het budget wordt €13,4 miljoen als subsidie beschikbaar gesteld voor het armoede- en schuldenbeleid, waarvan € 12 miljoen specifiek voor kinderen.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen? Of bent u benieuwd wat voor impact het nieuws van vandaag heeft op uw organisatie? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Meer informatie over een nieuwsitem? Of heeft u interesse in een vrijblijvende kennismaking? Laat uw gegevens achter of bel ons direct 088 495 20 00.

Spar met een specialist

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

Of bel direct naar: 088 495 20 00