LIFE subsidie 2019 bekend voor milieu- en klimaatprojecten

LIFE subsidie is hét financieringsinstrument van de Europese Unie voor projectvoorstellen op het gebied van milieu (inclusief natuurbehoud/-ontwikkeling) en klimaat. Wist u dat er vanaf 4 april 2019 weer subsidie kan worden aangevraagd? Op deze dag wordt de ‘call’ geopend en worden de bijbehorende richtlijnen gepubliceerd door het Europese agentschap EASME. Ter introductie, vindt er op 30 april 2019 een ‘EU LIFE info & networking day’ plaats in Brussel.

Centrale doelstelling LIFE subsidie 2019

De centrale doelstelling van het LIFE programma is bij te dragen aan de uitvoering, bijwerking en ontwikkeling van het Europees beleid omtrent milieu- en klimaatwetgeving door projecten met een Europese meerwaarde te co-financieren. Het subsidieprogramma bestaat al sinds 1992. Tot nu toe zijn er vier volledige fasen van het programma afgerond. Het huidige LIFE programma loopt van 2014 tot en met 2020.

Voor wie is LIFE?

Zowel publieke als private organisaties kunnen voorstellen indienen. Hierbij gaat het om overheidsorganisaties, NGO’s, instellingen voor hoger onderwijs, gemeenschapsgroepen en bedrijven (met uitzondering van natuurlijke personen: VOF’s, ZZP’ers en maatschappen).

Subsidiabele projecten

LIFE projecten slaan een brug tussen beleid en uitvoering, waarbij de voorkeur uitgaat naar direct toepasbare oplossingen. De subsidiabele projecten bevinden zich in de test-, demo- en/of pilotfase en hebben weinig tot geen nader onderzoek nodig. Het programma bestaat uit twee subprogramma’s: 1) milieu en 2) klimaat, waarbij 75% van het budget richting milieu gaat.

Binnen LIFE wordt er daarnaast onderscheid gemaakt tussen twee typen projecten:

  • Traditionele projecten | bieden een oplossing voor een specifiek probleem (ondergrens: € 1 miljoen).
  • Integrale projecten | voor een integrale aanpak met betrekking tot meerdere opgaven. Deze projecten hebben een grotere omvang ten opzichte van traditionele projecten en ontvangen meer subsidie (doorgaans tussen de € 8-12 miljoen per project).

Centrale onderwerpen

Binnen de subprogramma’s milieu en klimaat komen meerdere onderwerpen in aanmerking voor subsidie.

De hoofdonderwerpen binnen het subprogramma milieu zijn:

  • natuur & biodiversiteit (bijvoorbeeld het verbeteren van Natura 2000 gebieden),
  • milieu & grondstofefficiency (voorbeelden van subonderwerpen: water, afval en luchtkwaliteit), en
  • milieu informatie en bestuur (zoals een bewustwordingscampagne).

De onderwerpen binnen het subprogramma klimaat zijn:

  • broeikasgasreductie,
  • klimaataanpassing, en
  • informatie & bestuur.

Procedure

De procedure verschilt per subprogramma:

Milieu

Klimaat

2-traps aanpak 1-traps aanpak
deadline ‘concept note’: half juni 2019; deadline ‘full proposal’: eind januari 2020 deadline ‘full proposal’: half september 2019
uitslag: mei 2020 uitslag: februari 2020; contract wordt in mei 2020 afgesloten

Het betrekken van buitenlandse partners is binnen LIFE niet vereist. Het is daarentegen van belang dat relevante partijen c.q. stakeholders deelgenoot worden gemaakt van het project.

Subsidie aanvragen?

Het totale budget voor de aankomende ‘call’ die van start gaat op 4 april 2019 is nog niet bekendgemaakt. Het milieubudget was in 2018 € 317 miljoen, waarvan circa 60% naar natuurprojecten ging. Het klimaatbudget bedroeg in 2018 circa € 80 miljoen. Vergelijkbare budgetten worden verwacht voor 2019.

Binnen het LIFE programma worden drie subsidiepercentages gehanteerd (55% – 60% – 75%). Deze hangen samen met het betreffende subprogramma en de bijbehorende onderwerpen. Naast subsidie dan wel cofinanciering kan een LIFE aanvraag de projectopzet verbeteren en krijgt het project – na goedkeuring door de Europese Unie – veel internationale aandacht. Ook kan hiermee een netwerk binnen Brussel worden opgebouwd.

Hezelburcht heeft ruime ervaring met het opstellen van LIFE-aanvragen en kan uw organisatie ondersteunen bij het opstellen van een kansrijke aanvraag. Daarnaast beschikken onze specialisten over goede contacten binnen RVO en de diverse EU-agentschappen om u in de volle breedte te ondersteunen.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

LIFE subsidie
Gerelateerde subsidie LIFE subsidie
LIFE is een belangrijk Europees instrument voor de ontwikkeling en uitvoering van het natuur- en mil...Lees verder

Contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project? Wij informeren u graag.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00