Waterschap Brabantse Delta

De migratiepatronen van diverse vissoorten worden verstoord door stuwen, gemalen en overige kunstwerken. Deze kunstwerken zijn in het verleden geplaatst om de waterhuishouding ten behoeve van de landbouw te reguleren. Het oplossen van vismigratieknelpunten is zeer belangrijk binnen Waterschap Brabantse Delta daar de instandhouding van natuurlijke migratiepatronen het voortbestaan van soorten mogelijk maakt. Dit heeft invloed op de biodiversiteit in de regio alsmede het in stand houden en herstellen van het ecosysteem.

Trekvissen moeten het regionale watersysteem weer goed kunnen bereiken en als doorsteek kunnen gebruiken. Om dit mogelijk te maken worden beheers- en inrichtingsmaatregelen gerealiseerd zoals de aanleg van ecologische verbindingszones, beek- en kreekherstel en vispassages.

Subsidie

  • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3) en STUW
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00