Provincie Fryslân

Het Rijk gaat de Afsluitdijk versterken. Regionale overheden en het bedrijfsleven grijpen dit moment aan om een ‘innovatieve oplossingsvariant’ te ontwikkelen voor de sluis bij Kornwerderzand. Verruiming van de passage levert economische voordelen op voor Noord-, Oost- en Midden-Nederland. De scheepswerven, de kustvaart en de visserij hebben hier baat bij. De EU beloont dit project met een subsidie van 1 miljoen euro vanuit het TEN-T subsidieprogramma. De subsidie is bedoeld voor de ontwerp- en milieustudies voor de nieuwe sluis. Aan het woord: Wim Boogholt, projectleider van de provincie Fryslân. Over de plannen voor de nieuwe sluis en de samenwerking tussen provincie Fryslân en subsidieadviesbureau Hezelburcht.

Europese subsidieprogramma TEN-T

Het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) heeft als doel om binnen de Europese Unie één grensoverschrijdend hoofdnetwerk te realiseren voor het vervoer over land, over water en door de lucht. Een multimodaal en innovatief TEN-T met betere spoor-, binnenvaart- en zeevaart- infrastructuur zal niet alleen een modale verschuiving tot stand brengen, maar ook de congestie op de wegen verminderen, de uitstoot van broeikasgassen terugdringen en de veiligheid en beveiliging van het vervoer bevorderen. Er is subsidie beschikbaar voor projecten die knelpunten in het vervoersnetwerk wegnemen, spoorinteroperabiliteit stimuleren en grensoverschrijdende verbindingen versterken.

Kostenefficiënte kwaliteit

“De huidige oplossing gebruikt de deur van de nieuwe stormvloedkering aan de Waddenzeekant”, vertelt Wim Boogholt. “Door naast de sluis een kanaal te graven – met aan de IJsselmeerzijde ook een deur – wordt de bestaande voorhaven één grote schutsluis. Het nieuwe kanaal en de keersluizen moeten tenminste 25 meter breed zijn om de grotere schepen te kunnen laten passeren. Daarom is vervanging van de bestaande bruggen ook noodzakelijk: de huidige bruggen hebben een doorvaartbreedte van slechts 16 meter. Door de werkzaamheden aan de sluis te combineren met de werkzaamheden van het Rijk aan de Afsluitdijk kunnen we op een kostenefficiënte manier een hogere kwaliteit realiseren.” Het initiatief om de sluis bij Kornwerderzand te verruimen, krijgt steun van de noordelijke provincies. De provincie Fryslân is trekker van het project. De plannen worden verder uitgewerkt onder regie van het programma De Nieuwe Afsluitdijk.

Subsidie voor studies

“We hebben subsidie aangevraagd voor de studies in de planuitwerkingsfase”, vervolgt Wim Boogholt. “We willen studies uitvoeren naar het verdiepen van de vaargeul, de aanleg van de grotere sluis en de realisatie van de Vismigratierivier. Dan heb ik het over het ontwerp, de Milieu Effect Rapportage, onderzoeken naar de benodigde vergunningen en het inkoopplan. Doel van de subsidie is om het project verder te brengen naar de uitvoeringsfase.”

Samenwerking met Hezelburcht

“De gemeente Súdwest Fryslân tipte ons over deze subsidie”, aldus Wim Boogholt. “Toen hebben we direct contact opgenomen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij adviseren over de TEN-T subsidieregeling. Op dat moment hadden we nog maar twee weken de tijd om de subsidieaanvraag in te dienen. Het ministerie heeft ons een aantal bureaus genoemd die ons zouden kunnen ondersteunen. Door de ervaring van Hezelburcht konden zij snel toetsen of het project kansrijk was. Dat bleek zeker het geval te zijn. Het project van de nieuwe sluis is onderdeel van het rijksproject van de versterking van de Afsluitdijk, De versterking van de Afsluitdijk is opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dat maakt dat er voldoende politiek draagvlak voor is, een belangrijk beoordelingscriterium van TEN-T.”

Kennis van inhoud en proces

Hezelburcht heeft ons al het (schrijf)werk uit handen genomen. Het is ongelooflijk hoeveel papierwerk er in Brussel ingediend moet worden. Onze repro-afdeling is aan het werk gezet om alle beleidsstukken te printen die als onderbouwing bij de subsidieaanvraag moesten worden geleverd. Hezelburcht heeft niet alleen inhoudelijke kennis van het subsidieprogramma, ze hebben ons ook heel goed ondersteund in het aanvraagproces zelf. Met een heldere taakverdeling en een overzichtelijk stappenplan hebben ze ons door dit proces geloodst. - Wim Boogholt, Projectleider

CEF Transport
Gerelateerde subsidie CEF Transport
CEF Transport ondersteunt grootschalige projecten die duurzaam, geïntegreerd en efficiënt vervoer ...Lees verder
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00