Regeerakkoord | Duurzaamheid

In het nieuwe regeerakkoord is een heel hoofdstuk gewijd aan het thema duurzaamheid. Het nieuwe kabinet laat met haar duurzaamheidsambities zien dat er serieuze stappen worden gezet om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs na te leven. Het nieuwe kabinet streeft er zelfs naar deze doelstellingen te overschrijden! “We hebben geen alternatief voor aanpakken. We leggen de lat hoog. We willen de meest ambitieuze doelstelling van Parijs. Daarvoor werken we samen met gelijkgezinde landen in Europa.”

Maatregelen worden opgenomen in een nationaal klimaat- en energieakkoord, zodat alle sectoren op de hoogte zijn van de doelstellingen op de langere termijn. Uiteraard worden er ook maatregelen genomen om de verduurzaming van Nederland op korte termijn te verbeteren. Een klimaatwet wordt ingesteld om alle maatregelen te waarborgen.

Nationaal klimaat- en energieakkoord geeft zekerheid

Nederland legt de lat hoger dan de toezegging (broeikasgassen met 40% reduceren ten opzichte van 1990) die de Europese Unie heeft gedaan. Het nieuwe kabinet neemt maatregelen die ons voorbereiden op een CO2-uitstootreductie van 49% in 2030. Deze maatregelen hebben betrekking op industrie, transport, woningbouw, elektriciteit en landbouw en omvatten onder andere dat alle kolencentrales voor 2030 sluiten, de energieprestaties voor nieuwbouwwijken worden aangescherpt en hernieuwbare energie de nieuwe norm wordt.

Financiering van de klimaat- en energietransities

Om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren is er per jaar uit de rijksmiddelen een budget van bijna € 4 miljard beschikbaar, waarvan € 300 miljoen per jaar wordt gereserveerd voor de klimaatenvelop. Het totale budget is exclusief de middelen in het topsectorenbeleid en het innovatiebeleid die sterker gericht zullen worden op de energie- en klimaatopgaven.

Wat houdt dit concreet in? | Stimulering van hernieuwbare energie

  • De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt verbreed om ook andere emissiereductietechnologieën te stimuleren, waaronder de afvang en opslag van koolstofdioxide. Dit kan een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van emissies in de industrie, de elektriciteitssector en afvalverbrandingsinstallaties.
  • Om de verduurzaming bij woningcorporaties te versnellen, wordt tevens de verhuurdersheffing afhankelijk gemaakt van de investeringen in energiebesparing. Het kabinet reserveert hier € 100 miljoen per jaar voor.
  • De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) wordt daarnaast verlengd. Hierdoor worden sportverenigingen en sportstichtingen gestimuleerd om te investeren in energiebesparende maatregelen en toepassingen van duurzame energie.

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00