LIFE call 2023 opent half april

Bent u bezig met een project gericht op milieu en/of klimaat? Zoals het tegengaan van geluidsoverlast of bevorderen van biodiversiteit? Het EU-subsidieprogramma LIFE 2021-2027 kan u hierbij ondersteunen. Het subsidieprogramma is een belangrijk instrument om de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en klimaatbeleid te stimuleren. De LIFE call 2023 wordt halverwege april geopend. In dit artikel staan de subsidiemogelijkheden die LIFE biedt voor uw project(en).

LIFE deelprogramma’s

Het subsidieprogramma LIFE bestaat uit vier deelprogramma’s:

  1. Milieu;
  2. Circulaire economie en het kwaliteit van het leven;
  3. Klimaatmitigatie en -adaptatie;
  4. Clean Energy Transition (CET).

LIFE kan worden beschouwd als een breed / ‘bottom-up’ programma, met uitzondering van het deelprogramma CET. Binnen dit deelprogramma is er namelijk sprake van specifieke call topics (oftewel, een ‘top-down’ benadering). Hoewel de exacte invulling van de LIFE call 2023 nog niet bekend is gemaakt, heeft de Europese Commissie het LIFE werkprogramma voor de periode 2021-2024 in juli 2021 bekendgemaakt. Dit meerjarige werkprogramma vormt de basis voor de call 2023.

Type projecten binnen het LIFE subsidieprogramma

Binnen LIFE wordt er onderscheid gemaakt tussen een aantal type projecten dat in aanmerking kan komen voor subsidie, onder meer:

  • ‘Standard Action Projects’ (SAPs)
  • ‘Other Actions Grants’ (OAG)

Standard Action Projects (SAPs)

SAPs zijn, ten aanzien van de eerste drie deelprogramma’s, de meest voorkomende projecten binnen LIFE. Deze projecten hebben betrekking op: pilots, demonstraties of ‘best practices’. De minimale projectomvang bedraagt € 1 miljoen ende uitvoering van het project bedraagt maximaal 10 jaar. Daarnaast mag uw project pas van start gaan na de ondertekening van de Grant Agreement. U bent overigens niet verplicht om met buitenlandse partijen samen te werken, maar dit is wel een pre.

Other Action Grants (OAGs)

Binnen het vierde deelprogramma CET, dat is overgeheveld vanuit het Horizon programma, hebben de call topics betrekking op zogeheten ‘Coordination & Support Actions’ (CSA), wat binnen LIFE valt onder het type project ‘Other Actions Grants’ (OAGs). Binnen CET is het wél verplicht dat u een samenwerking heeft met minimaal drie buitenlandse partijen uit verschillende EU-lidstaten.

Subsidiebijdrage LIFE

Voor de periode 2021-2027 bedraagt het totale budget voor LIFE circa € 5,4 miljard. Voor SAPs bedraagt het subsidiepercentage doorgaans maximaal 60%. Binnen het deelprogramma milieu kan dit oplopen tot 67% of 75%. De subsidiebijdrage per project is gemiddeld € 1,5 à 2,5 miljoen.

Binnen het deelprogramma CET ligt het maximale subsidiepercentage hoger, namelijk op 95%. De subsidiebijdrage per project ligt binnen dit deelprogramma tussen de € 0,5 – 2,5 miljoen.

LIFE aanvragen in 2023

De LIFE call 2023 wordt halverwege april geopend (inclusief publicatie van de call-teksten). De deadline voor SAPs ligt in september. De call topics binnen CET openen iets later namelijk halverwege mei. Hier ligt de deadline op half november. In beide gevallen is er sprake van een ‘single stage deadline model’. Dit betekent dat u gelijk een volledige aanvraag opstelt en digitaal indient.

Aandachtspunten bij een LIFE subsidieaanvraag

Binnen LIFE wordt veel waarde gehecht aan de kwantificering van de probleemstelling. Ook is het van belang dat de beoogde impact van uw project (wetenschappelijk) wordt onderbouwd. Daarnaast is het de bedoeling dat uw projectresultaten & impact worden gemonitord. Bovendien dienen de aanvragers aan te tonen dat het project wordt voortgezet (na de LIFE-periode / subsidiebijdrage). Tot slot vormt ook het breed delen van uw projectresultaten een belangrijk aspect binnen LIFE.

Informatiebijeenkomst LIFE

U kunt in april informatiebijeenkomsten over de LIFE call 2023 bijwonen die zowel door RVO als CINEA worden georganiseerd. De bijeenkomst van RVO vindt fysiek plaats op 18 april. De bijeenkomst van CINEA bestaat uit meerdere online sessies op 25 & 26 april. Daarnaast zal CINEA begin juni nog een aparte online informatiesessie houden over CET.

LIFE aanvragen met Hezelburcht

Hezelburcht beschikt over ruime ervaring met het opstellen van LIFE aanvragen. Wilt u meer weten over de LIFE call 2023? Neem contact op via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00. Onze specialisten staan u graag te woord.

Spar met een specialist!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

LIFE subsidie
Gerelateerde subsidie LIFE subsidie
LIFE is een belangrijk Europees instrument voor de ontwikkeling en uitvoering van het natuur- en mil...Lees verder

Contact

Neem contact op met onze specialisten over de LIFE subsidie

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00