Interbestuurlijk programma | € 1.4 miljard maatschappelijke opgaven

“Alleen ga je sneller, maar samen bereik je meer”. Daarom gaan het Rijk, de gemeenten, provincies en waterschappen aan de slag met een interbestuurlijk programma en een gezamenlijke agenda. In deze samenwerking staat de aanpak van grootschalige maatschappelijke opgaven centraal. Er komt € 1.4 miljard beschikbaar voor het aanpakken van deze uitdagingen.

De tien maatschappelijke opgaven binnen het interbestuurlijk programma

Voor de gezamenlijke agenda zijn tien opgaven geformuleerd:

1. Samen aan de slag voor het klimaat

Om tot een duurzaam Nederland te komen zetten de overheden zich in voor:

  • Klimaatmitigatie | Tot 49% CO₂-reductie in 2030.
  • Klimaatadaptatie | In 2050 is Nederland klimaatbestendig en waterrobuust ingericht.
  • Circulaire economie | In 2050 is Nederland circulair.

2. Toekomstbestendig wonen

Er is vraag naar het vergroten van de woningvoorraad en het transformeren van bestaande woningen. Hierbij moet er aandacht zijn voor kwetsbare groepen, betaalbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid.

3. Regionale economie als versneller

Nederland heeft behoefte aan een nieuw regionaal-economisch beleid, waarin de regionale en nationale agenda’s op elkaar zijn afgestemd.

4. Naar een vitaal platteland

Gezond en veilig voedsel, gezonde ecosystemen en waardevolle natuur zijn belangrijke opgaven waar het landelijk gebied de komende jaren mee te maken krijgt. Een integrale, regiospecifieke benadering, waarbij uitdagingen voor landbouw, natuur, kwaliteit van leefomgeving, milieu en water hand in hand gaan, biedt uitkomst.

5. Merkbaar beter in het sociaal domein

Veel mensen in Nederland hebben een goed leven. Helaas geldt dit niet voor alle groepen in de samenleving. De overheden zetten daarom in op een twaalftal iconische programmatische thema’s, om de situatie voor alle Nederlanders te verbeteren. Eenzaamheid, ouderen met een beperking, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, slachtoffers van mensenhandel en minder zelfredzame jongeren zijn een aantal voorbeelden van de gestelde prioriteiten.

6. Nederland en Migrant goed voorbereid

De ontwikkeling van de migratiestromen is onzeker. Daarom moet er ook de komende jaren rekening worden gehouden met de asielinstroom. De samenwerking tussen de overheden moet leiden tot intensivering van goede opvang, begeleiding, huisvesting, integratie of de terugkeer van vluchtelingen

7. Problematische schulden voorkomen en oplossen

Een belangrijke maatschappelijke opgave is om het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden effectiever te helpen. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om de kosten van beschermingsbewind te beheersen. Daarnaast gaan het Rijk en gemeenten/VNG samenwerken in het kader van de brede schuldenaanpak van het kabinet.

8. Goed openbaar bestuur in een veranderde samenleving

Complexe uitdagingen vragen om een sterk bestuur en een sterke democratie, die in staat zijn om problemen om te lossen. Om dit te bereiken moet er sprake zijn van één overheid (samenwerking in de uitvoering) die digitalisering en informatie-uitwisseling optimaal benut (iOverheid). 

9. Passende financiële verhoudingen

De inrichting van de financiële verhoudingen is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle uitvoering van het programma. Er moeten afspraken worden gemaakt over de EMU-normering, de overheveling van de Integratie-uitkering Social Domein (IUSD) en diverse andere fiscale thema’s.

10. Overkoepelende thema’s

Er zijn een aantal thema’s die meerdere opgaven overlappen. Denk hierbij krimp en bevolkingsdaling, de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de Europese Unie.

Het Rijk stelt per speerpunt budget en een instrumentarium beschikbaar, waarschijnlijk deels bestaande uit subsidies. Hezelburcht zal u hierover blijven informeren!

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00