Het LIFE-programma 2022 is open voor aanvragen

Het LIFE-programma, het EU-programma voor Milieu en Klimaat, heeft op 17 mei 2022 alle oproepen voor 2022 gepubliceerd. De doelstellingen van deze LIFE-oproep zijn het stimuleren van een circulaire economie, de bescherming van de biodiversiteit, lucht, bodem en water, de verbetering van de levenskwaliteit van de EU-burgers, schone energie en de aanpak van de klimaatverandering. Bent u bezig met een project die aansluit bij deze doelstellingen? Vraag LIFE subsidie aan!

Spar met een specialist

Voor wie is het LIFE-programma interessant?

Vrijwel alle organisaties die in de Europese Unie (EU) gevestigd zijn kunnen deelnemen aan deze oproep. Denk hierbij aan publieke of particuliere organisaties uit EU-lidstaten. Dit is inclusief overzeese landen en gebieden, Europese Economische Ruimte (EER) landen en niet-EU-landen die met het LIFE-programma zijn geassocieerd.

Wat voor soort projecten komen in aanmerking voor LIFE subsidie?

De Standard Action Projects (SAP) van het LIFE-programma zijn gericht op de uitvoering van innovatieve oplossingen en best practices op het gebied van:

 • Milieu onderverdeeld in twee subprogramma’s: Natuur en Biodiversiteit en Circulaire Economie en Levenskwaliteit;
 • Klimaat onderverdeeld in twee subprogramma’s: Klimaatmitigatie en -adaptatie en Schone Energietransitie.

Doelstellingen van LIFE 2022

De volgende activiteiten in het kader van de bovenstaande subprogramma’s komen in aanmerking voor subsidie:

Sub-programma’s Subsidiabele activiteiten
Natuur en Biodiversiteit
 • Herstel of verbetering van biodiversiteit, habitats of soorten in het kader van ten minste één van de twee interventiegebieden: ruimte voor de natuur of bescherming van onze soorten
 • Natuurbeheer: waarborging van de naleving van de EU-wetgeving wat betreft natuur en biodiversiteit, publieksparticipatie en toegang tot het recht
Circulaire Economie en Cevenskwaliteit Circulaire economie en afval:

 • Terugwinning van hulpbronnen uit afval, vermindering of voorkoming van het gebruik van hulpbronnen en afval

Lucht:

 • Verbetering van de luchtkwaliteit, terugdringing van luchtverontreinigende stoffen. Nieuw: infrastructuur voor emissievrije voertuigen en groen zeevervoer

Water:

 • Beheer van waterkwaliteit en -hoeveelheid, beheer van kust- en mariene wateren, waterdiensten. Nieuw: op de natuur gebaseerde oplossingen

Bodem:

 • Bescherming van de kwaliteit van de EU bodem, herstel, bescherming en verbetering van de gezondheid van de bodem en preventie van bodemaantasting

Geluid:

 • Vermindering van lawaai binnen dichtbevolkte stedelijke gebieden

Chemische stoffen:

 • Vermindering van het effect op het milieu of de volksgezondheid, productie en gebruik van chemicaliën. Nieuw: digitale alternatieven voor dierproeven

Een nieuw Europees Bauhaus:

 • Holistische vermindering van de milieueffecten van nieuwe gebouwen
 • Milieubeheer
Klimaatmitigatie en -adaptatie Mitigatie:

 • Koolstofarme oplossingen, gebruik van hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie, versterking van natuurlijke koolstofputten

Adaptatie:

 • Op de natuur gebaseerde oplossingen, aanpassing van steden en regio’s aan de klimaatverandering, klimaatbestendigheid, waterbeheer, extreme weersomstandigheden

Governance en informatie:

 • Stimulering van gedragsverandering, bewustwording, broeikasgasmonitoring/rapportage
Schone Energietransitie / Clean Energy Transition (CET)
 • Totstandbrenging van een nationaal, regionaal en lokaal beleidskader
 • Versnelde invoering van technologie, digitalisering, nieuwe diensten en bedrijfsmodellen
 • Aantrekken van particuliere financiering voor duurzame energie
 • Ontwikkeling van lokale en regionale investeringsprojecten
 • Burgers betrekken bij de overgang naar schone energie

Deadlines

De deadline voor de Standard Action Projects (SAP’s) voor de subprogramma’s Circulaire Economie en Levenskwaliteit, Natuur en Biodiversiteit, en Klimaatmitigatie- en Adaptatie is 4 oktober 2022. De deadline voor het subprogramma Schone Energietransitie is 16 november 2022.

Voor Strategic Integrated Projects (SIP’s) en Strategic Nature Projects (SNAP’s) is de deadline voor concepten 8 september 2022 en voor volledige voorstellen 7 maart 2023.

Advies nodig? Neem contact op

Budget voor LIFE 2022

Er is een totaal budget van € 598 miljoen beschikbaar welke als volgt is verdeeld:

Sub-programma Budget Indicatief budget project Subsidiebijdrage
Natuur en Biodiversiteit € 242 miljoen € 1 – 13 miljoen Max. 60%
Circulaire Economie en Levenskwaliteit € 158 miljoen € 0.7 – 10 miljoen Max. 60%
Klimaatmitigatie en -adaptatie € 99 miljoen € 0.7 – 5 miljoen Max. 60%
Schone Energietransitie / Clean Energy Transition € 98 miljoen € 0.4 – 2,5 miljoen Max. 95% voor Other Action Grants

Procedure en evaluatie

De calls volgen de standaardprocedure voor indiening en evaluatie (indiening in één fase en evaluatie in één stap). Voor de procedure en evaluatie moet u diverse verplichte aanvraagformulieren, bijlagen en ondersteunende documenten aanleveren.

De duur van een project bedraagt twee tot vijf jaar, terwijl de maximale projectduur tien jaar is. Indien uw projectvoorstel in aanmerking komt, wordt deze getoetst aan de operationele capaciteit en criteria. De startdatum van projecten is normaal gesproken na de ondertekening van de subsidie, bij uitzondering mag deze ook starten na indiening van het voorstel.

Wilt u meer weten over LIFE 2022?

Hezelburcht heeft de afgelopen jaren verschillende LIFE-aanvragen begeleid. LIFE is een specifiek programma dat behoorlijk wat voorbereiding vereist. Wij ondersteunen uw organisatie dan ook graag bij het aanvragen van LIFE subsidie. Ons doel is om een sterke aanvraag op te stellen met de hoogste kans van slagen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw project te bespreken.

Neem contact met ons op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

LIFE subsidie
Gerelateerde subsidie LIFE subsidie
LIFE is een belangrijk Europees instrument voor de ontwikkeling en uitvoering van het natuur- en mil...Lees verder

contact

Spar met een specialist over de subsidiemogelijkheden van LIFE:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00