Een duurzaam en CO2-vrij Gelderland dankzij Gelderse duurzaamheidsregelingen

Provincie Gelderland wilt samen met haar bewoners, kennisinstellingen, bedrijven en gemeenten zorgen voor een duurzaam en CO2-vrij Gelderland in 2050. Om deze ambities waar te maken, stelt de provincie diverse subsidies ter beschikking om organisaties en inwoners in staat te stellen sneller de transitie naar duurzame energie te maken.

In dit artikel lichten we drie interessante Gelderse duurzaamheidsregelingen voor u uit:

Stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen | een plan van aanpak

Vanuit deze regeling kunnen bedrijven en instellingen via een bedrijfscollectief subsidie aanvragen voor de inhuur van externe deskundigen om een plan van aanpak uit te voeren aan de hand van een energiescan. Het plan moet zijn gericht op werven voor, coördineren van, evalueren van en communiceren over de energiescan. Tevens moet de realisatie van minimaal de wettelijk vereiste maatregelen binnen een termijn van maximaal drie jaar zijn geborgd. De maximale bijdrage voor de externe inhuur bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 24.000,-.

Naast het uitvoeren van een plan, kunt u ook subsidie aan vragen voor begeleiding bij het in kaart brengen van duurzaamheidsmaatregelen voor aangesloten bedrijven en instellingen. De maximale bijdrage per bedrijf of instelling bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 1.000,-. Per collectieve aanvraag mag maximaal € 100.000,- worden aangevraagd.

Let wel op, subsidie aanvragen is alleen mogelijk als:

 • de omgevingsdienst een positieve verklaring over het plan van aanpak heeft gegeven;
 • de omgevingsdienst een positieve verklaring over de begeleiding heeft gegeven;
 • de geplande activiteiten zijn afgestemd met de omgevingsdienst vanwege toezicht en handhaving.

Er is een totaal bedrag van € 1 miljoen beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat het subsidieplafond is bereikt. Benieuwd of uw project in aanmerking komt voor deze regeling? Neem contact op!

Ontdek de subsidiemogelijkheden
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Lokale hernieuwbare energieprojecten | stimulering groene energie

Investeer in groene energie met Lokale hernieuwbare energieprojecten. U kunt als lokaal en duurzaam energiebedrijf subsidie aanvragen voor het uitvoeren van projecten voor groene (hernieuwbare) energie. Onder lokale energiebedrijven worden onder andere verstaan:

 • energie coöperaties;
 • rechtspersonen zonder winstoogmerk ;
 • (samenwerkende) Verenigingen van Eigenaars (VvE).

Met deze subsidie wordt het mogelijk om in uw buurt een duurzaam energieproject te starten. De energie moet afkomstig zijn van bronnen die constant worden aangevuld, zoals energie uit wind, water, zon en buitenluchtwarmte. De exacte voorwaarden verschillen per type aanvrager.

Voorwaarden van deze regeling

Lokale duurzame energie bedrijven en rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen subsidie aanvragen als:

 • minimaal 50 natuurlijke personen wonend op 50 verschillende adressen deelnemen aan het project, door middel van een financiële bijdrage;
 • de deelnemers samen ten minste 25% van de kosten bijdragen aan het projecten;
 • de bijdrage per natuurlijk persoon minimaal € 50,- is;
 • het energieproject een terugverdientijd heeft van minimaal 5 jaar.

Voor een project van een VvE is het van belang dat het project is verbonden aan een gebouw of groep gebouwen van de VvE. Indien een project door meerdere, verschillende VvE’s wordt ontwikkeld, dan kan één VvE als penvoerder namens de andere VvE’s optreden.

U kunt maximaal 20% van de subsidiabele kosten gesubsidieerd krijgen, tot maximaal € 100.000,-. Ook geldt een minimumsubsidiebedrag van € 3.500,-. Voor een waterkrachtinstallatie geldt een afwijkend maximumbedrag van € 200.000,-. Er is een totaal budget van € 750.000,- beschikbaar. Ook voor deze regeling geldt dat subsidie aanvragen mogelijk is totdat het subsidieplafond bereikt is.

Energiebesparing: Procesondersteuning Wijk van de Toekomst

Wilt u als gemeente één of meerdere wijken verduurzamen? Vraag subsidie aan voor het inhuren van een externe deskundige voor het maken van plannen om één of meerdere wijken te verduurzamen vanuit Energiebesparing: Procesondersteuning Wijk van de Toekomst. Bij de opdracht is het van belang dat de externe deskundige zich richt op:

 • het ontwerpen, voorbereiden en in gang zetten van een proces gericht op het maken van een integraal transitieplan voor de verduurzaming van de wijk, of;
 • het uitvoeren van een proces gericht op het opstellen van een integraal transitieplan.

Hierbij geldt verder dat de externe deskundige is gekozen uit drie offertes (hiervoor kan ontheffing worden verleend) en dat de deskundige aantoonbare ervaring heeft met de uit te voeren werkzaamheden.

De maximale subsidiebijdrage voor de voorbereiding bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,-. Voor het opstellen van een integraal transitieplan is de bijdrage tevens maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 50.000,-. Indien u voor de voorbereiding subsidie ontvangt, dan is de maximale bijdrage voor het opstellen van een plan € 40.000,-. Subsidie aanvragen kan tot het subsidieplafond van € 1,2 miljoen bereikt is.

Meer informatie

Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor Gelderse organisaties om te verduurzamen: van het opstellen van een plan van aanpak tot het opzetten van een duurzaam energieproject. Wilt u ook uw steentje bijdragen aan een duurzamer Gelderland? Wij kijken graag met u mee waar de subsidiekansen liggen voor uw project.

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer informatie over de subsidiemogelijkheden van deze regelingen voor uw project? Neem gerust contact op. Onze specialisten staan u graag te woord.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00