Nieuwe subsidiekansen voor ruimtelijke adaptatie

Het klimaat verandert. Hierdoor krijgt Nederland in toenemende mate te maken met wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen. Om de effecten van klimaatverandering aan te pakken, is herinrichting van onze woonwijken, dorpen, steden en buitengebieden nodig. Deze maatregelen noemt men ‘ruimtelijke adaptatie’.

Versnelling en intensivering van ruimtelijke adaptatie

De Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken al jarenlang samen om Nederland vóór 2050 geheel klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Het Ministerie van Infrastructuur en Water (I&W) wil dit proces versnellen.

€ 20 miljoen subsidie voor klimaatadaptatie

In 2019 en 2020 is er vanuit het Ministerie van I&W € 20 miljoen subsidie gereserveerd voor vernieuwende projecten op het gebied van klimaatadaptatie. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen individueel of gezamenlijk beroep doen op het subsidiebudget voor een proces of een pilotproject. Afhankelijk van de insteek, kunnen projecten beroep doen op subsidie vanuit de regelingen:

 1. Procesondersteuning regionale versnelling (€ 6 miljoen);
 2. Pilots uitvoeringstrajecten klimaatadaptatie (€ 10 miljoen);
 3. Pilots financiële prikkels.

1. Procesondersteuning regionale versnelling

Deze subsidieregeling is gericht op de eerste drie ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie:

 • Kwetsbaarheid in beeld brengen (stresstests).
 • Risicodialoog voeren en strategie opstellen.
 • Uitvoeringsagenda opstellen.

De uitvoering van deze ambities is een taak voor de overheden. Om lokale en regionale overheden hierbij te ondersteunen, is echter hulp benodigd! Het Ministerie stelt daarom subsidie beschikbaar voor regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van ruimtelijke adaptatie.

 • Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal twee lokale en/of regionale overheden.
 • Actieve betrokkenheid van inwoners, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven en andere maatschappelijke partijen is gewenst.
 • De subsidie bedraagt 50% van de kosten, met een maximale bijdrage van € 150.000,-.
 • De deadline voor aanvragen is op 1 april 2019. Snel handelen is dan ook vereist om deze subsidiemogelijkheid te benutten.

2. Pilots uitvoeringstrajecten klimaatadaptatie

De tweede subsidieregeling is bedoeld voor overheden die al inzicht hebben in de adaptatieopgaven en daarvoor al programma’s of maatregelenpakketten hebben opgesteld. Daarnaast kunnen overheden die te maken hebben met urgente problematiek een aanvraag indienen.

 • Voor pilotprojecten om kennis op te doen over de praktijk, het (uitvoerings)proces en de effectiviteit van maatregelen. Deze kennis kan vervolgens worden gedeeld met andere lokale of regionale overheden.
 • Betrokkenheid van onderwijs- of kennisinstellingen, bedrijfsleven/of internationale samenwerking is een cruciale factor in de beoordeling van de subsidieaanvraag.
 • De regeling kent twee openstellingsrondes. De eerste ronde heeft een budget van € 4 miljoen en is geopend en sluit op 15 maart 2019. De tweede ronde opent in november en heeft een subsidieplafond van € 6 miljoen.
 • Een samenwerkingsverband bestaat uit ten minste twee lokale/regionale overheden.
 • De subsidie bedraagt 50%, met een minimale bijdrage van € 0,5 miljoen en een maximale bijdrage van € 3 miljoen.

3. Pilots financiële prikkels

De laatste regeling steunt pilots van overheden om inwoners, bedrijven en andere private partijen te stimuleren tot het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen op eigen terrein.

 • Een pilot bestaat uit ten minste één financieel instrument (bijvoorbeeld een heffingskorting of een subsidie) en een beleidsmatig instrument (bijvoorbeeld een communicatietraject).
 • De subsidie bedraagt 75% van de kosten, tot een maximum van € 20.000,-.
 • Overheden kunnen individueel of gezamenlijk een aanvraag indienen. In 2019 en 2020 is ruimte voor acht pilotprojecten. Eind februari wordt meer informatie over de regeling verwacht.

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over deze subsidiemogelijkheden? Of bent u benieuwd naar alternatieve subsidiekansen voor uw project(en)? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Gerelateerd

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking of aanvullende informatie.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00